http://www.oslovma.hu/XXX/VpnVys24.pdf Kuratórium VPN ZSM rozhodlo o udelení podpory na aktivity zamerané na zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska - na Školu v prírode a na kultúrno-osvetovú činnosť.

http://www.oslovma.hu/XXX/VpnVys24.pdf

Kuratórium Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) na svojom zasadnutí 17. júna 2024 rozhodlo o udelení podpôr na aktivity zamerané na zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska. Vláda Slovenskej republiky prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) poskytla finančnú podporu vo výške 99 581 € pre VPN ZSM ako súčasť štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí na realizáciu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z r. 2003.
Kuratórium vyčlenilo na štyri turnusy Školy v prírode - Poznaj svoje korene 50 000 €. V rámci prípravy VPN ZSM vypísala súbeh pre slovenské národnostné školy v Maďarsku. V poradí už osemnásty ročník Školy v prírode sa uskutoční v týždňových turnusoch od 1. do 29. septembra 2024 v Penzióne Tále uprostred nízkotatranskej prírody (pod južnými svahmi Chopku a Ďumbiera). Prvých troch turnusov Školy v prírode sa zúčastnia žiaci 6.-8. ročníkov základných škôl a pedagógovia-slovenčinári zo škôl, ktoré sa zapojili do programu, štvrtý turnus bude patriť gymnazistom. Na základe rozhodnutia kuratória VPN ZSM koordinátorkou, hlavnou organizátorkou programu aj v roku 2024 je autorka projektu, predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková. Cieľom programu Poznaj svoje korene - Škola v prírode na Slovensku je v slovenskom prostredí zabezpečiť pre žiakov slovenských národnostných škôl možnosť zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku; prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu; pripraviť sa na štátnu skúšku zo slovenského jazyka a spoznávať históriu, kultúru a prírodné krásy Slovenska.
Členovia správnej rady nadácie formou mimoriadnej podpory vyčlenili 2 000 € na tohoročnú celoštátnu súťaž v speve slovenských ľudových piesní a v prednese poézie a prózy Slovenské spievanky a veršovanky. Na regionálnych kolách súťaže (Sarvaš, Budapešť) a na celoštátnom kole v Dabaši-Šáre sa zúčastnilo okolo tristo nádejných talentov. V zmysle Zmluvy o poskytnutí podpory uzatvorenej medzi ÚSŽZ a VPN ZSM nadácia je oprávnená použiť 10 % zo sumy poskytnutej podpory na vlastné prevádzkové náklady, na zabezpečenie organizovania, zverejňovania, realizácie a kontroly prideľovania podpôr žiadateľom. Členovia Správnej rady VPN ZSM vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí o podporu slovenskej národnostnej menšiny v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2024. Žiadosti na podporu projektov mohli podávať školské a vzdelávacie inštitúcie, študenti vysokých škôl a pedagógovia, spoločenské organizácie, miestne a regionálne slovenské samosprávy, ako aj fyzické osoby, jednotlivci. Cieľom podpory je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku, k zachovaniu slovenských kultúrnych hodnôt, k podpore slovenskej záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti. Uprednostňovali sa žiadosti zamerané na programy, ktoré prebiehajú v slovenskom jazyku a ktoré prispievajú k posilňovaniu slovenského národnostného povedomia; programy slúžiace na zachovanie slovenského jazyka a oživovanie slovenských tradícií usporiadané v spolupráci s miestnou alebo regionálnou občianskou organizáciou Slovákov v Maďarsku; vydavateľskú činnosť a jubilujúce kultúrne telesá; uskutočnenie projektu Rok osobností Slovákov v Maďarsku, ktorý by mal prispieť k rozšíreniu vedomostí o našich jedinečných slávnych Slovákoch z uplynulých sto rokov, ktorí vytvorili trvalé hodnoty; poskytnutie podpory na dofinancovanie zamestnávania slovenčinárov zo Slovenska, resp. zo zahraničia; účasť na slovenských regionálnych a celoštátnych podujatiach a (súťažných) kultúrnych prehliadkach a stretnutiach, ako aj spoločenských fórach o aktuálnom dianí v kruhu Slovákov v Maďarsku. Kurátori v tomto roku sa rozhodli nepodporiť zaobstaranie krojov, nákup technických zariadení, výlety, tábory a podobné aktivity. Do súbehu prišlo 122 projektov, suma požadovaných dotácií spolu: 37 226 730 forintov (95 500 €). Kuratórium v roku 2024 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov zamietlo 21 žiadostí, 101 súbehov podporilo celkovou sumou 14 705 515 forintov (37 710 €).
Kuratórium VPN ZSM vymenováva ZSM ako zriaďovateľ. V zmysle uznesenia Valného zhromaždenia ZSM kuratórium tvoria: Matej Šipický (predseda), Anna Komjáthiová, Marta Papučková, Silvia Piššová Hégelyová, Vlasta Zsákaiová, Ruženka Egyedová Baráneková, Tomáš Nagy, Levente GaldaFrantišek Zelman. Členkami Revíznej komisie VPN ZSM sú Alžbeta Szabová, Žofia Štrbiková a Judita Orliczká, tajomníkom VPN ZSM je Imrich Fuhl. Verejného zasadnutia Správnej rady VPN ZSM 17. júna 2024, na ktorom sa rozhodovalo o návrhu na pridelenie finančných prostriedkov zahrnutých do tohto materiálu, sa zúčastnila aj predsedníčka ÚSŽZ Dagmar Repčeková.

http://www.oslovma.hu/XXX/VpnVys24.pdf

Podpory VPN ZSM na rok 2024

Školské a vzdelávacie inštitúcie

Žiadateľ

Projekt

Suma (HUF)

Základná škola v Čabačude

Slovenský národnostný deň

150 000

Základná škola v Dabaši-Sáre

Slovenský národnostný týždeň

150 000

Základná škola v Dunaeďháze

Týždeň slovenského jazyka

150 000

ZS Móra Jókaiho v Tatabáni-Bánhide

Slovenské národnostné tematické dni

112 000

ZŠ Móra Jókaiho v Tatabáni-Bánhide

Regionálne stretnutie škôl

50 000

Nadácia pri slov. ZŠ v Slovenskom Komlóši

Mesiac slovenskej kultúry

150 000

Nadácia pre školu v Mlynkoch

XI. tematický deň „Slováci v Maďarsku”

150 000

Nadácia pre školu v Mlynkoch

Súťaž zo slovenského jazyka

50 000

Materská škola Záhrada víl v Békešskej Čabe

Deň Slovákov v škôlke

100 000

Materská škola Záhrada víl v Békešskej Čabe

Ideme na samotu

80 000

Nadácia ZŠ v Novom Meste pod Šiatrom

Účasť na stretnutí detských divadelníkov

150 000

Základná škola v Novej Hute

Slovenské spievanky 2024

70 410

Základná škola v Níži

Tematický deň o Slovensku

150 000

Slovenská škola v Budapešti

Oslavy 75. výročia založenia školy

150 000

Slovenská škola v Budapešti

Národnostný projektový týždeň

150 000

Slovenská škola v Budapešti

Dofinancovanie pedagóga zo Slovenska

150 000

Miestne a regionálne slovenské samosprávy

Žiadateľ

Projekt

Suma (HUF)

Slovenská samospráva XI. obvodu Budapešti

Národnostný festival v Novom Budíne

200 000

Slovenská samospráva XI. obvodu Budapešti

Tradičný pútnický zájazd

150 000

Slovenská sam. XVII. obvodu Budapešti

Adventná oslava

50 000

Slovenská samospráva II. obvodu Budapešti

Kvíz pre gymnazistov

150 000

Slovenská samospráva II. obvodu Budapešti

Vystúpenie mandol. orchestra Tremolo

200 000

Slovenská samospráva Budapešti

Časopis Budapeštiansky Slovák

300 000

Slovenská samospráva v Maglóde

Nacvičovanie ľudových piesní

50 000

Slovenská samospráva v Maglóde

Slovenský deň a Turičné sviatky

100 000

Slovenská samospráva Novohradskej župy

Novohradské národnostné stretnutie

300 000

Slovenská samospráva Novohradskej župy

20. Regionálny slovenský deň

300 000

Slovenská samospráva v Šalgótarjáne

Slovenské a folkové dni

250 000

Slovenská samospráva v Kardoši

Účasť na celoštátnom stretnutí aktivistov

400 000

Slovenská samospráva v Dunaeďháze

Deň zemiakov so slov. špecialitami

50 000

Slovenská samospráva v Sudiciach

Slovenský jazykový kurz pre dospelých

150 000

Slovenská sam. XIII. obvodu Budapešti

Cestovné pre recitátorov slov. školy

62 500

Slovenská samospráva v Répašskej Hute

Slovenský deň v Répašskej Hute

200 000

Slovenská samospráva v Telekgerendáši

Účasť na celoštátnych slov. podujatiach

250 000

Slovenská národnostná sam. v Ostrihome

Huťania v Huti - Huťania o Huti

120 000

Slovenská národnostná sam. v Ostrihome

Národnostný deň

180 000

Slovenská samospráva v Horných Peťanoch

Slovenský národnostný deň

150 000

Slovenská samospráva v Horných Peťanoch

Hráme sa spolu

50 000

Slovenská samospráva v Agárde

Účasť na oslavách jubilea v Jaseni

100 000

Slovenská samospráva v Malom Kereši

Slovenské národnostné dni

50 000

Slovenská samospráva v Gute

Obecné stretnutie rodákov

150 000

Slovenská samospráva v Slov. Komlóši

Deň národností / Nástenný kalendár

100 000

Slovenská samospráva v Ďurke

Ľudové hry pre deti a mládež

100 000

Slovenská samospráva v Ďurke

Rodinný deň v znamení tradícií

100 000

Slovenská samospráva v Malej Tarči

Slovenské folklórne stretnutie Stužka

100 000

Slovenská samospráva Boršodsko-A-Z. župy

Slovenské národnostné stretnutie

150 000

Slovenská samospráva v Malej Hute

Slovenské adventné stretnutie

50 000

Slovenská samospráva v Santove

Slov. oberačkové slávnosti so súťažou

100 000

Slovenská samospráva v Pilíšskej Čabe

Stretnutie s gastronomickými tradíciami

100 000

Slovenská samospráva vo Veľkom Bánhedeši

Publikácie z tábora výtvarných umelcov

100 000

Slovenská sam. v Novom Meste pod Šiatrom

Mariánske stret. zemplínskych Slovákov

150 000

Slovenská samospráva v Novej Hute

Slovenské národnostné stretnutie

200 000

Slovenská samospráva v Tardoši

Deň tardošských Slovákov

100 000

Slovenská samospráva v Tardoši

Župná jazyková súťaž v Tardoši

70 000

Slovenská samospráva v Čobánke

Projektový týždeň počas zimných zvykov

100 000

Slovenská samospráva v Pišpeku

Podpora činnosti Folk. skupiny Pišpek

200 000

Slovenská samospráva v Telekgerendáši

Účasť na celoštátnom folk. festivale

300 000

Slovenská samospráva v Gerendáši

Májové slávnosti v Slovenskom dome

100 000

Slovenská samospráva v Kétšoproni

Cestovné citarového súboru Zornička

395 605

Slovenská samospráva v Šalgótarjáne

Otváracia slávnosť medz. folk. festivalu

300 000

Slovenská samospráva Novohradskej župy

Slovenské osobnosti Novohradskej župy

200 000

Spoločenské organizácie

Žiadateľ

Projekt

Suma (HUF)

Kultúrny spolok pre Mlynky

Vzdelávanie aktivistov slov. samospráv

100 000

Kultúrny spolok pre Mlynky

Vianočné tradície

50 000

Spolok rákošská dolina

Vystúpenie ženského spev. zboru

50 000

Slovenský spolok Identita

Mládežnícky poznávací zájazd

200 000

Slovenský spevácky zbor Ozvena

Sústredenie zboru Ozvena na Slovensku

100 000

Slovenský spevácky zbor Ozvena

Ozvena na Dolnej zemi a v Budapešti

100 000

Slovenský spevácky zbor Ozvena

Pitvarošské piesne - Vydanie CD nosiča

250 000

Spolok Slovákov v Eleku

Slováci na Svetovom stretnutí Elečanov

100 000

Združenie novohradsko-hev. Slovákov

Regionálny slov. deň v Šalgótarjáne

150 000

Združenie novohradsko-hev. Slovákov

Novohradské národnostné stretnutie

200 000

Združenie novohradsko-hev. Slovákov

Návraty k prameňom

200 000

Združenie novohradsko-hev. Slovákov

Župné stretnutie slov. samospráv

200 000

Kultúrny spolok Slnečnice v Dunaeďháze

Zachovanie miestnych slov. tradícií

120 000

Združenie Horenka v Kétšoproni

Stretnutie s ľudovou hudbou

150 000

Spolok Slovákov v Poľnom Berinčoku

Prezentácia kultúry miestnych Slovákov

150 000

Spolok Slovákov v Poľnom Berinčoku

Dni slovenskej národnosti

150 000

FS Veľká Bukovinka v Répašskej Hute

Účasť na celoštátnom folk. festivale

200 000

Kruh priateľov Slovenského Komlóša

Album k 80. narodeninám M. Zsolnaiho

200 000

Páví krúžok v Mlynkoch

Účasť na celoštátnom folk. festivale

70 000

Čabianska organizácia Slovákov

Tradičný slovenský jarmok

200 000

Únia slov. organizácií v Maďarsku

Festival dychových orchestrov

300 000

Organizácia komlóšskych Slovákov

Deň komlóšskych remesiel

100 000

Spolok pre zach. trad. vo Veľkom Bánhedeši

Bánhedešské zošity č. 8

200 000

Spolok pre zach. trad. vo Veľkom Bánhedeši

Spolupráca s výšivkárkami v B. Petrovci

100 000

Spevácka skupina Horenka v Novej Hute

S ľudovými piesňami v Čabačude

100 000

Klub Jasienky v Níži

35. výročie založenia klubu

100 000

Miestna organizácia ZSM v Čobánke

Účasť na slov. podujatiach v Maďarsku

70 000

Folklórne združenie Dúha v Malom Kereši

Účasť na celoštátnom folk. festivale

300 000

Nadácia za komlóšskych Slovákov

Účasť na Dni Slovákov v Sámšonháze

150 000

Tanečný spolok Komlóš

Galaprogram 75-ročného FS Komlóš

100 000

Klub slovenských dôchodcov v Budapešti

Cestovné na Deň Slovákov v Maďarsku

70 000

Klub slovenských dôchodcov v Budapešti

Prezentácia knižných noviniek

100 000

Pedagógovia / Jednotlivci

Žiadateľ

Projekt

Suma (HUF)

Atila Rusnák (Níža - Mlynky)

Poplatok za školenie

175 000

Bertalan Bertók

Učebné pomôcky pre ZŠ M. Jókaiho

50 000

Zuzana Sebedinská Makanová

História školy v Irminčoku (publikácia)

200 000

Marta Papučková Glücková

Doškoľovanie, stretnutie vedúcich pobočiek

180 000

Katarína Huberová Kisgyőriová

Popoludnie so slovenskou kultúrou

100 000

Katarína Huberová Kisgyőriová

Účasť na celoštátnom folk. festivale

80 000

Monika Berényiová

Účasť na celoštátnom folk. festivale

50 000

Zoltán Berényi

Účasť na celoštátnom folk. festivale

200 000

Zoltán Berényi

Vystúpenie s kapelou Čibaj Banda

100 000

Zamietnuté žiadosti, nepodporené projekty
(Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov)

Žiadateľ

Projekt

Slovenská samospráva v Maglóde

Zaobstaranie krojov

Slovenská sam. XVII. obvodu Budapešti

Slov. denný tábor detí v Kerestúri

Slovenská samospráva v Répašskej Hute

Tanečný tábor na Slovensku

Slovenská samospráva v Orosláni

Nákup techniky pre tanečnú skupinu

Slovenská samospráva v Čorváši

Národopisný, remeselnícky a náb. tábor

Nadácia za komlóšskych Slovákov

Kroje pre tanečnú skupinu seniorov

Spolok dôchodcov v Dunaeďháze

Zaobstaranie krojov

Alžbeta Szabová - MO ZSM v Orosláni

Tábor pre detskú tanečnú skupinu

Monika Berényiová

Slovenský večierok vo Vacove

Atila Rusnák

Spravovanie internetových stránok

Slovenská samospráva v Legínde

Denný tábor s folklórnymi remeslami

Folklórny spolok Furmička v Čemeri

Sústredenie v obci Banka

Slovenská samospráva vo Veľkom Bánhedeši

Tábor výtvarných umelcov zo Slovenska

Slovenská samospráva v Novej Hute

Zaobstaranie krojov pre deti

Slovenská samospráva v Níži

Advent v škole - Od Ondreja do Vianoc

Slovenská samospráva v Tatabáni-Bánhide

Knižné odmeny pre najlepších žiakov

Slovenská samospráva v Tatabáni-Bánhide

Účasť na adventnom stretnutí v Dorogu

Slovenská samospráva v Tatabáni-Bánhide

Vyučovanie ľudových tancov v škole

Slovenská samospráva v Gerendáši

Gerendášski žiaci v obci Malá Mača

ZŠ Móra Jókaiho v Tatabáni-Bánhide

Vianoce v Tatabáni-Bánhide

Slovenská škola v Budapešti

Slovenské adventné popoludnie