Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o podporu slovenskej národnostnej menšiny v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2015. / Finančná podpora sa poskytuje na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky s vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z 12. decembra 2003. VPN ZSM touto výzvou podporí projekty zamerané na aktivity v časovom období od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

Žiadosti na podporu projektov môžu podávať:

a)                 školské a vzdelávacie inštitúcie - na financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v školských a vzdelávacích inštitúciách zabezpečujúcich výučbu slovenského jazyka alebo výučbu v slovenskom jazyku, resp. v oblasti slovenskej kultúry na území Maďarska,

b)                študenti vysokých škôl - na podporu študentom vysokých škôl študujúcim na území Maďarska, ktorá prispeje k zachovaniu a rozvoju kultúrnej alebo jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine,

c)                pedagógovia - na podporu ďalšieho vzdelávania pedagógov vyučujúcich na základných, stredných a vysokých školách na území Maďarska slovenský jazyk alebo v slovenskom jazyku, resp. slovenskú kultúru, pokiaľ je toto organizované slovenskými inštitúciami na území Maďarska,

d)                spoločenské organizácie, miestne a regionálne slovenské samosprávy - na podporu spoločenských organizácií založených na území Maďarska, ktorých činnosť smeruje k podpore zachovania a rozvoja jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska.

Cieľ podpory:

Cieľom podpory je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku, k zachovaniu slovenských kultúrnych hodnôt, k podpore slovenskej záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti.

Uprednostňujú sa žiadosti zamerané na:

  • programy, ktoré prebiehajú v slovenskom jazyku a ktoré prispievajú k posilňovaniu slovenského národnostného povedomia,
  • programy slúžiace na zachovanie slovenského jazyka a oživovanie slovenských tradícií,
  • účasť na slovenských regionálnych a celoštátnych podujatiach a (súťažných) kultúrnych prehliadkach a stretnutiach.

Povinné prílohy:

- popis projektu (približne 1 strana) v slovenskom jazyku,

- presný rozpočet.

Maximálna výška podpory na jednu žiadosť o podporu projektu: 300 000 Ft.

Termín zaslania žiadostí: do 31. mája 2015 (rozhoduje poštová pečiatka).

Rozhodnutie kuratória VPN ZSM: 10. júna 2015.

Upozornenie: Žiadosť o podporu treba zaslať na osobitnom tlačive, ktoré nájdete na webovej stránke VPN ZSM: www.mszsz-ka.hu. Žiadosti - samozrejme, spolu s prílohami - prosíme zaslať na poštovú adresu tajomníka VPN ZSM Imricha Fuhla: Pilisszentkereszt, Forrás u. 71., PSČ: 2098 a súčasne elektronickou poštou na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. V prípade potreby ďalšie informácie získate tiež od tajomníka VPN ZSM I. Fuhla - č. tel.: +36 20 316 7402).


Verejnoprospešná nadácia ZSM                                                                                                     Príloha č. 1

Popis projektu

Program: Projekty na aktivity Slovákov žijúcich v Maďarsku v roku 2015

Žiadateľ (organizácia, fyzická osoba): ......................................................................................

Názov projektu: .........................................................................................................................

Druh aktivity, zámery a ciele projektu, komu je určený, význam...

(Približne 1 strana v slovenskom jazyku)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 


Verejnoprospešná nadácia ZSM                                                                                                       Príloha č. 2

Rozpočet projektu

Program: Projekty na aktivity Slovákov žijúcich v Maďarsku v roku 2015

Žiadateľ (organizácia, fyzická osoba): ......................................................................................

Názov projektu: .........................................................................................................................

Termín realizácie: .......................................... Miesto realizácie: .............................................

Náklady

Celkový

rozpočet

Požadované

od VPN ZSM

v HUF

v HUF

Číslo

Nákladové položky - druh

   

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

6.

     

7.

     

8.

     

9.

     

10.

     

11.

     

Spolu:

   

II. Príjmy (tržby)

   

III. Rozdiel I. - II.

   

IV. Požadovaný príspevok od VPN ZSM

   

Vypracoval: .................................................                      Schválil: .................................................

(meno, podpis)                                                                   (meno, podpis, pečiatka)

V .................................................................                      dňa .........................................................

Poznámky:      

1.      Rozpočet je potrebné spracovať za každý projekt osobitne.

2.      Za projekt nemožno považovať celoročnú činnosť žiadateľa

 


Verejnoprospešná nadácia ZSM                                                                                                     Príloha č. 3

Údaje, informácie o žiadateľovi

Program: Projekty na aktivity Slovákov žijúcich v Maďarsku v roku 2015

Žiadateľ (organizácia)            v slovenčine: …..........................................................................

v maďarčine: ..............................................................................

Adresa (u fyzickej osoby uviesť trvalé bydlisko): ....................................................................

...................................................................................................................................................

Organizačno-právna forma: ......................................................................................................

Zameranie a pôsobnosť organizácie: ........................................................................................

Počet členov: .............................................................................................................................

Názov a adresa banky žiadateľa: ...............................................................................................

Číslo účtu žiadateľa: .................................................................................................................

IBAN žiadateľa: ........................................................................................................................

BIC/SWIFT kód banky žiadateľa: ............................................................................................

Štatutárny zástupca žiadateľa (meno a priezvisko): .................................................................

Telefón: ................................................... Fax: .................................................

E-mail: ..................................................... Mobil: .............................................

Kontaktná osoba pre styk s VPN ZSM (meno a priezvisko): ...................................................

Adresa kontaktnej osoby: .........................................................................................................

Telefón: ................................................... Fax: .................................................

E-mail: ..................................................... Mobil: .............................................

Názov projektu: .........................................................................................................................

Požadovaná výška príspevku v HUF: ..............................................................................

Celkové náklady na realizáciu projektu v HUF: ..............................................................

Autor projektu: ..........................................................................................................................

Termín realizácie projektu (začiatok - koniec): ........................................................................

Ďalšie zdroje financovania projektu: ........................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Finančné prostriedky pridelené z iných štátnych, samosprávnych, občianskych zdrojov z Maďarska a SR v predchádzajúcich rokoch:

Rok

Maďarsko

Slovenská republika

2012

   

2013

   

2014

   

Najvýznamnejšie aktivity uskutočnené v posledných troch rokoch:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Miesto, dátum:

                          ......................................................                                                  ................................................

podpis štatutárneho zástupcu                                                           podpis kontaktnej osoby

.....................................................

pečiatka žiadateľa