Predmetom zmluvy, podpísanej predsedom Správnej rady VPN ZSM dr. Matejom Šipickým a predsedom ÚSŽZ RNDr. Igorom Furdíkom, bolo poskytnutie dotácie vo výške 99.581,76 €. Kuratórium VPN ZSM na svojom zasadnutí 13. júna 2015 rozhodlo o udelení podpory na aktivity zamerané na zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska. V zmysle Zmluvy o poskytnutí podpory nadácia je oprávnená použiť maximálne 10 % zo sumy poskytnutej podpory na vlastné prevádzkové náklady, na zabezpečenie organizovania, zverejňovania, realizácie a kontroly prideľovania podpory žiadateľom.

Kuratórium vyčlenilo na päť turnusov Školy v prírode - Poznaj svoje korene 50 000 €. V rámci prípravy VPN ZSM vypísala súbeh pre slovenské národnostné školy v Maďarsku. V poradí už ôsmy ročník Školy v prírode sa uskutočnil v intervale od 20. septembra do 25. októbra 2015 v Rekreačnom zariadení Poniklec v Hronci pri Brezne. Školy v prírode sa zúčastnili najmä žiaci základných škôl, ale aj stredo- a vysokoškoláci, ako aj pedagógovia-slovenčinári zo škôl, ktoré sa zapojili do programu. Spolu išlo o takmer 250 účastníkov. Na základe rozhodnutia kuratória VPN ZSM koordinátorkou, hlavnou organizátorkou programu aj v roku 2015 bola autorka projektu, predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková. Cieľom programu Poznaj svoje korene - Škola v prírode na Slovensku je v slovenskom prostredí zabezpečiť pre žiakov slovenských národnostných škôl možnosť zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku; prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu; pripraviť sa na štátnu skúšku zo slovenského jazyka a spoznávať históriu, kultúru a prírodné krásy Slovenska.

Členovia Správnej rady VPN ZSM na svojom zasadnutí 13. júna 2015 vyčlenili 4.500 € na celoštátnu súťaž v speve slovenských ľudových piesní a v prednese poézie a prózy Slovenské spievanky a veršovačky, ktorá v roku 2015 bola venovaná 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Troch regionálnych kôl súťaže (Slovenský Komlóš, Sudice, Santov) a celoštátneho kola v budapeštianskom Slovenskom inštitúte sa zúčastnilo spolu 360 nádejných talentov.

VPN ZSM aj v roku 2015 vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o podporu slovenskej národnostnej menšiny v oblasti vzdelávania a kultúry. Žiadosti na podporu projektov mohli podávať školské a vzdelávacie inštitúcie, študenti vysokých škôl, pedagógovia, ako aj spoločenské organizácie, miestne a regionálne slovenské samosprávy. Cieľom podpory je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku, k zachovaniu slovenských kultúrnych hodnôt, k podpore slovenskej záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti. Do súbehu prišlo celkovo 136 projektov, suma požadovaných dotácií spolu: 28 501 183 Ft. V roku 2015 kuratórium 113 súbehov podporilo celkovou sumou 11 317 390 HUF. Správna rada kvôli obmedzeným možnostiam VPN ZSM, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov zamietla 23 žiadostí.

Kuratórium VPN ZSM vymenováva ZSM ako zriaďovateľ. V zmysle uznesenia Valného zhromaždenia ZSM kuratórium tvoria: Matej Šipický (predseda), Anna Komjáthiová, Tomáš Nagy, Marta Papučková, Helena Somogyiová, Vlasta Zsákaiová a Ruženka Egyedová Baráneková. Členkami Revíznej komisie VPN ZSM sú Alžbeta Szabová, Katarína Fehérová a Judita Orliczká, tajomníkom VPN ZSM je Imrich Fuhl. Výzvy, výsledky rozdelenia dotácií, rozhodnutia Kuratória aj v roku 2015 boli sprístupnené ako na webovej stránke VPN ZSM, tak aj na internetových portáloch Slovákov v Maďarsku (napr. luno.hu a oslovma.hu).

V Budapešti, 25. marca 2016

Matej Šipický                                                              Imrich Fuhl

  predseda                                                                    tajomník