Kuratórium Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) 15. novembra 2020 rozhodlo o udelení mimoriadnych podpôr, poskytnutých na základe Výzvy VPN ZSM učiteľom slovenčiny škôl, ktoré sa v roku 2020 mali zúčastniť Školy v prírode a Výzvy VPN ZSM vedúcim pobočiek, miestnych organizácií Zväzu Slovákov v Maďarsku zo 6. októbra 2020.

Stiahnite si: http://www.oslovma.hu/XXX/VpnVys20-Mimoriad.rtf

Členovia Správnej rady VPN ZSM 30. júna 2020 rozhodli o udelení podpôr na aktivity zamerané na zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska. Kuratórium VPN ZSM vyčlenilo na štyri turnusy tohtoročnej Školy v prírode - Poznaj svoje korene 44 000 € a v rámci prípravy vypísalo súbeh pre slovenské národnostné školy v Maďarsku. V poradí už pätnásty ročník Školy v prírode sa mal uskutočniť v intervale od 30. augusta do 27. septembra 2020 v Hoteli Lomnistá v lokalite Jasenie (20 km od Brezna). Mimoriadna situácia ako v Maďarsku, tak aj na Slovensku - poznačená nevídanými a nepredstaviteľnými následkami pandémie COVID-19 - spôsobila, že pätnásty ročník našej tradičnej Školy v prírode sa nijako (ani náhradnými riešeniami, ani na území Maďarska) nemohol uskutočniť. Prerušenie vyučovania, zavedenie režimu domáceho štúdia a zákaz účasti v táboroch /najmä v zahraničí/ museli zažiť aj žiaci, ktorí sa chystali do našej Školy v prírode. Kurátori VPN ZSM spolu s vedením Zväzu Slovákov v Maďarsku zhodnotili túto situáciu a - v súlade s vedením Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí - navrhli tzv. náhradné riešenie. Išlo o zmenu pôvodného účelu použitia 44 000 € odhlasovaných Správnou radou VPN ZSM na Školu v prírode, samozrejme, v plnom súlade s duchom a písmom slovensko-maďarskej medzištátnej dohody o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry.

Finančnú pomoc zo spomínaného rámca Správna rada VPN ZSM poskytla v prvom rade žiakom a učiteľom tých škôl, ktoré sa v roku 2020 mali zúčastniť našou verejnoprospešnou nadáciou organizovanej Školy v prírode, a to prostredníctvom školských nadácií a iných občianskych združení (teda nie napríklad prostredníctvom tzv. KLIK - Štátneho správcu základných škôl) s prvoradým cieľom skvalitnenia slovenskej výučby a zabezpečenia technického vybavenia pre zvládnutie situácie sťaženého vzdelávania, resp. režimu domáceho štúdia: učebnice, učebné pomôcky, pracovné zošity, interaktívne tabule, premietačky (projektory), premietacie plátna, tablety, laptopy, printery, videofilmy, softvéry, knihy, slovníky, e-publikácie a podobne. 14 žiadateľov získalo mimoriadnu podporu po 600 000 HUF (1 741,63 EUR), spolu: 8 400 000 HUF (24 382,82 EUR).

Finančnú pomoc zo spomínaného rámca VPN ZSM poskytla aj pobočkám, miestnym organizáciám ZSM v znamení príprav na blížiace sa sčítanie obyvateľstva, počas ktorého budú mať kľúčovú úlohu v tom, aby čím viac našich Slovákov sa aj oficiálne hlásilo ku svojej národnosti a k jazyku svojich predkov. Aktivisti Zväzu musia byť pripravení pomáhať nielen pri presviedčaní Slovákov, ale aj pri samotnom technickom zvládnutí poskytnutia pomoci vyplňovaním formulárov a dotazníkov, čo sa očakáva v doteraz nevídanej miere práve elektronickou formou (potrebné sú k tomu napr. tablety a laptopy). Mimoriadnu podporu z tohto rámca dostalo 20 uchádzačov v hodnote od 200 000 do 259 990 HUF (od 580,54 do 754,68 EUR), spolu: 5 049 980 HUF (14 658,62 EUR).

Školstvo
Výzva VPN ZSM učiteľom slovenčiny škôl,
ktoré sa v tomto roku mali zúčastniť Školy v prírode
http://www.oslovma.hu/Archiv/VpnVyzUc.pdf

Žiadateľ

Suma (HUF)

Suma (EUR)

ZŠ Ďurka / Zoltán Berényi

600 000

1 741,63

ZŠ Dabaš-Šára / nadácia školy

600 000

1 741,63

ZŠ Níža / miestna slovenská samospráva

600 000

1 741,63

SŠ Slovenský Komlóš / nadácia školy

600 000

1 741,63

ZŠ Tardoš / miestna slovenská samospráva

600 000

1 741,63

ZŠ Šárišáp / pobočka ZSM

600 000

1 741,63

ZŠ Kestúc / miestny kult. spolok

600 000

1 741,63

ZŠ Kondoroš / nadácia školy

600 000

1 741,63

ZŠ Mlynky / nadácia školy

600 000

1 741,63

ZŠ Nová Huta / nadácia školy

600 000

1 741,63

ZŠ Čabačud / miestny kult. spolok

600 000

1 741,63

SŠ Békešská Čaba / škola

600 000

1 741,63

SŠ Sarvaš / nadácia školy

600 000

1 741,63

ZŠ Pišpek / miestny kult. spolok

600 000

1 741,63

Miestne občianske organizácie
Výzva VPN ZSM vedúcim pobočiek,
miestnych organizácií Zväzu Slovákov v Maďarsku
http://www.oslovma.hu/Archiv/VpnVyPob.pdf

Žiadateľ / Obec

Suma (HUF)

Suma (EUR)

Jača

255 000

740,19

Níža

255 000

740,19

Baňačka

259 990

754,68

Dunaeďház

200 000

580,54

Pálháza

259 990

754,68

Čuvár

255 000

740,19

Pišpek

255 000

740,19

Alkár

255 000

740,19

Šalgótarján

255 000

740,19

Mlynky

255 000

740,19

Santov

255 000

740,19

Horné Peťany

255 000

740,19

Nová Huta

255 000

740,19

Poľný Berinčok

255 000

740,19

Šárišáp

255 000

740,19

Kestúc

255 000

740,19

Pilíšska Čaba

255 000

740,19

Dorog

255 000

740,19

Lucina

255 000

740,19

Telekgerendáš

250 000

725,68