Zmluva o poskytnutí minuloročnej dotácie pre Verejnoprospešnú nadáciu Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) na základe Dohody medzi vládou SR a vládou MR o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z 12. decembra 2003 a v zmysle uznesenia vlády SR č. 487 z 26. 5. 2004 bola podpísaná 23. augusta 2013 v Bratislave. Predmetom zmluvy, podpísanej predsedníčkou Správnej rady VPN ZSM Annou Divičanovou a predsedom ÚSŽZ RNDr. Igorom Furdíkom, bolo poskytnutie dotácie vo výške 99.581,76 €.

Kuratórium (Správna rada) VPN ZSM na svojom augustovom zasadnutí rozhodlo o udelení podpory na aktivity zamerané na zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska - na Školu v prírode a na kultúrno-osvetovú činnosť. V zmysle Zmluvy o poskytnutí podpory uzatvorenej medzi ÚSŽZ a VPN ZSM nadácia je oprávnená použiť maximálne 10 % zo sumy poskytnutej podpory na vlastné prevádzkové náklady, na zabezpečenie organizovania, zverejňovania, realizácie a kontroly prideľovania podpory žiadateľom. V roku 2013 prevádzkové náklady predstavovali 8 % (2 295 276 HUF). VPN ZSM použila na päť turnusov Školy v prírode - Poznaj svoje korene 51 % podpory (15 381 803 HUF) a na podporovanie projektov v oblasti školstva a kultúry 41 % (12 253 388 HUF).

V rámci prípravy VPN ZSM vypísala súbeh pre slovenské národnostné školy v Maďarsku. V poradí už šiesty ročník Školy v prírode sa uskutočnil v intervale od 15. septembra do 25. októbra 2013 v Rekreačnom zariadení Poniklec v Hronci pri Brezne. Školy v prírode sa zúčastnia najmä žiaci základných škôl, ale aj stredo- a vysokoškoláci, ako aj pedagógovia-slovenčinári zo škôl, ktoré sa zapojili do programu - po prvýkrát nielen z Maďarska, ale aj zo Srbska. Spolu išlo o 300 účastníkov. Na základe rozhodnutia kuratória VPN ZSM koordinátorkou, hlavnou organizátorkou programu aj v roku 2013 bola autorka projektu, predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková. Cieľom programu Poznaj svoje korene - Škola v prírode na Slovensku je v slovenskom prostredí zabezpečiť pre žiakov slovenských národnostných škôl možnosť zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku; prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu; pripraviť sa na štátnu skúšku zo slovenského jazyka a spoznávať históriu, kultúru a prírodné krásy Slovenska.

VPN ZSM aj v uplynulom roku vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o podporu slovenskej národnostnej menšiny v oblasti vzdelávania a kultúry. Žiadosti na podporu projektov mohli podávať školské a vzdelávacie inštitúcie, študenti vysokých škôl, pedagógovia, ako aj spoločenské organizácie, miestne a regionálne slovenské samosprávy. Cieľom podpory je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku, k zachovaniu slovenských kultúrnych hodnôt, k podpore slovenskej záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti.

Do súbehu prišlo celkovo 113 projektov. Kuratórium podporilo 104 súbehov celkovou sumou 12 253 388 Ft (takmer 42 tisíc €) - na výchovno-vzdelávaciu činnosť, - na ďalšie vzdelávanie pedagógov a na podporu spoločenských organizácií a slovenských samospráv. Kuratórium v roku 2013 zamietlo iba osem žiadostí, a to najmä kvôli obmedzeným možnostiam VPN ZSM, pričom niektoré nepodporené projekty neboli v súlade s vypísaným súbehom. Našťastie, v prípade zamietnutých žiadostí išlo o takých uchádzačov, ktorí odovzdali viac (aj úspešných) projektov a tak neboli príliš sklamaní, resp. rozhodnutie Kuratória brali na vedomie s pochopením.

O maximálne transparentnej činnosti VPN ZSM svedčí skutočnosť, že pozvánky na zasadnutia Kuratória, hlásenia o činnosti nadácie, uznesenia, rozhodnutia Kuratória, kontakty a ďalšie dôležité informácie (vrátane napr. zmluvy s ÚSŽZ) sú priebežne zverejňované na webovej stránke nadácie www.mszsz-ka.hu, pričom najmä výsledky rozdelenia dotácií, rozhodnutie Kuratória aj v roku 2013 boli sprístupnené o. i. na internetových portáloch www.luno.hu, www.oslovma.hu a www.zsm.hu.

Kuratórium VPN ZSM vymenováva ZSM ako zriaďovateľ. V zmysle uznesenia Valného zhromaždenia ZSM kuratórium tvoria: Anna Divičanová (predsedníčka), Helena Somogyiová, Anna Komjáthiová, Monika Szabová, Tomáš Nagy, Marta Papučková a Ruženka Egyedová Baráneková. Členkami Revíznej komisie VPN ZSM sú Alžbeta Szabová, Judita Orliczká a Katarína Fehérová, tajomníkom VPN ZSM je Imrich Fuhl.

V Budapešti, 30. marca 2014

Anna Divičanová
predsedníčka
Správnej rady VPN ZSM

 

Imrich Fuhl
tajomník VPN ZSM