Kuratórium Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) na svojom zasadnutí 13. júna 2015 rozhodlo o udelení podpory na aktivity zamerané na zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska. Vláda Slovenskej republiky prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) poskytla finančnú podporu vo výške 99.581,76 € pre VPN ZSM ako súčasť štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí na realizáciu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z r. 2003. V zmysle Zmluvy o poskytnutí podpory uzatvorenej medzi ÚSŽZ a VPN ZSM nadácia je oprávnená použiť maximálne 10 % zo sumy poskytnutej podpory na vlastné prevádzkové náklady, na zabezpečenie organizovania, zverejňovania, realizácie a kontroly prideľovania podpory žiadateľom.

Kuratórium vyčlenilo na päť turnusov tohoročnej Školy v prírode - Poznaj svoje korene 50 000 €. V rámci prípravy VPN ZSM vypísala súbeh pre slovenské národnostné školy v Maďarsku. V poradí už ôsmy ročník Školy v prírode sa uskutoční v intervale od 20. septembra do 25. októbra 2015 v Rekreačnom zariadení Poniklec v Hronci pri Brezne. Školy v prírode sa zúčastnia najmä žiaci základných škôl, ale aj stredo- a vysokoškoláci, ako aj pedagógovia-slovenčinári zo škôl, ktoré sa zapojili do programu. Spolu ide o takmer 250 účastníkov. Na základe rozhodnutia kuratória VPN ZSM koordinátorkou, hlavnou organizátorkou programu aj v tomto roku je autorka projektu, predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková. Cieľom programu Poznaj svoje korene - Škola v prírode na Slovensku je v slovenskom prostredí zabezpečiť pre žiakov slovenských národnostných škôl možnosť zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku; prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu; pripraviť sa na štátnu skúšku zo slovenského jazyka a spoznávať históriu, kultúru a prírodné krásy Slovenska. Členovia Správnej rady VPN ZSM vyčlenili 4.500 € na tohoročnú celoštátnu súťaž v speve slovenských ľudových piesní a v prednese poézie a prózy Slovenské spievanky a veršovačky, venovanú 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Troch regionálnych kôl súťaže (Slovenský Komlóš, Sudice, Santov) a celoštátneho kola v budapeštianskom Slovenskom inštitúte sa zúčastnilo spolu 360 nádejných talentov.

VPN ZSM vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o podporu slovenskej národnostnej menšiny v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2015. Žiadosti na podporu projektov mohli podávať školské a vzdelávacie inštitúcie, študenti vysokých škôl, pedagógovia, ako aj spoločenské organizácie, miestne a regionálne slovenské samosprávy. Cieľom podpory je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku, k zachovaniu slovenských kultúrnych hodnôt, k podpore slovenskej záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti. Do súbehu prišlo celkovo 136 projektov, suma požadovaných dotácií spolu: 28 501 183 Ft. Kuratórium v tomto roku 113 súbehov podporilo celkovou sumou 10 835 700 Ft (viac než 36 tisíc €): na výchovno-vzdelávaciu činnosť udelilo 1 803 000 Ft, na ďalšie vzdelávanie pedagógov 320 000 Ft a na podporu kultúrnych aktivít (spoločenských organizácií a slovenských samospráv) 8 712 700 Ft. Správna rada v tomto roku kvôli obmedzeným možnostiam VPN ZSM, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov zamietla 23 žiadostí.

Kuratórium VPN ZSM vymenováva ZSM ako zriaďovateľ. V zmysle uznesenia Valného zhromaždenia ZSM kuratórium tvoria: Matej Šipický (predseda), Anna Komjáthiová, Tomáš Nagy, Marta Papučková, Helena Somogyiová, Vlasta Zsákaiová a Ruženka Egyedová Baráneková. Členkami Revíznej komisie VPN ZSM sú Alžbeta Szabová, Katarína Fehérová a Judita Orliczká, tajomníkom VPN ZSM je Imrich Fuhl.

vpnvysl1
Stiahnite si: www.oslovma.hu/XXX/VpnVys15.rtf

Podpory Verejnoprospešnej nadácie
Zväzu Slovákov v Maďarsku na rok 2015

Školstvo, výchovno-vzdelávacia činnosť

Žiadateľ Projekt Suma
Materská škola v Horných Peťanoch Pomôcky pre vyučovanie slovenčiny 60 000 Ft
Základná škola v Pitvaroši Poznávací výlet do mesta našich predkov 67 000 Ft
Nadácia pre školu v Mlynkoch III. Tematický deň „Slováci v Maďarsku“ 90 000 Ft
Slovenský evanjelický cirkevný zbor v Budapešti Ekumenický biblický tábor pre deti 60 000 Ft
Slov. ev. cirkevný zbor v Slovenskom Komlóši Letný tábor pre deti 100 000 Ft
Nadácia dvojjazyčnej školy v Novom Meste pod Šiatrom Súťaž v prednese piesni, poézie a prózy 20 000 Ft
Dvojjazyčná škola v Novom Meste pod Šiatrom Letný tábor „Spoločným jazykom...” 50 000 Ft
Základná škola v Níži „Maličká som“ 40 000 Ft
Slovenská samospráva v Horných Peťanoch Chystáme sa na sviatky 40 000 Ft
Miestna organizácia ZSM v Horných Peťanoch Slovenský Mikuláš 40 000 Ft
Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku Kultúrne dedičstvo našich predkov 150 000 Ft
Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku Prezentácia kultúry miestnych Slovákov 150 000 Ft
Slovenská samospráva vo Veňarci Výučba ľudovej hudby 120 000 Ft
Slovenská samospráva v Jači Tábor mladých hudobníkov 50 000 Ft
Materská škola v Netejči Pomôcky pre vyučovanie slovenčiny 90 000 Ft
Spolok gerendášskych Slovákov Letný tábor 100 000 Ft
Základná škola v Senváclave Divadlo, výstava, kultúrny program 90 000 Ft
Materská škola v Agárde Pomôcky pre vyučovanie slovenčiny 50 000 Ft
Slovenská samospráva obce Novohrad Národopisná zbierka a detské hry 80 000 Ft
Základná škola v Lucine Národopisné dni 150 000 Ft
Slovenská samospráva v Lucine Šatstvo našich predkov 80 000 Ft
Základná škola v Čabačude Cesta do Školy v prírode 16 000 Ft
Slovenská samospráva v Rétšágu Slovenský krúžok základnej školy 30 000 Ft
Základná škola v Novej Hute Pomôcky pre vyučovanie slovenčiny 80 000 Ft

Ďalšie vzdelávanie pedagógov

Žiadateľ Projekt Suma
Čabianska organizácia Slovákov Doškoľovanie „V prospech budúcnosti“ 50 000 Ft
Emese Gimesiová Sokolová Školné 70 000 Ft
Atila Rusnák (Dabaš-Šára) Školné 200 000 Ft

VpnZsmPodpora kultúrnych aktivít
(spoločenských organizácií a slovenských samospráv)

Žiadateľ Projekt Suma
Miestna organizácia ZSM v Hollóháze Družobné styky s mestom Bardejov 50 000 Ft
Miestna organizácia ZSM v Orosláni Jazykový tábor na Slovensku 140 000 Ft
Slovenská samospráva v Orosláni Tábor pre dychovú skupinu Krídlovka 80 000 Ft
Čabianska organizácia Slovákov Čabianske leto - Hudobný program Slovákov 100 000 Ft
Čabianska organizácia Slovákov Výročia - Poďakovanie 50 000 Ft
Čabianska organizácia Slovákov Národnostný festival V pokoji a mieri 200 000 Ft
Slovenská samospráva Komárňansko-Ostrihomskej župy Odborné doškoľovanie na Slovensku 150 000 Ft
Folklórny spolok Horenka v Kétšoproni Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku 250 000 Ft
Slovenská samospráva v Níži Stretnutie slovenských klubov 100 000 Ft
Slovenská samospráva v Níži Naše najkrajšie sviatky 50 000 Ft
Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti Oslava pltníctva 110 000 Ft
Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti FS Železiar v XIII. obvode Budapešti 100 000 Ft
Slovenská samospráva VI. obvodu Budapešti Pocta Š. Klempovi - Prehliadka slovenských dejateľov 80 000 Ft
Slovenská samospráva XII. obvodu Budapešti Sedliacky Apolón - Básnická zbierka o Áchimovi 70 000 Ft
Slovenská samospráva II. obvodu Budapešti Slováci v Maďarsku včera a dnes 116 000 Ft
Slovenský evanjelický cirkevný zbor v Budapešti Spoločné služby Božie so Slovákmi z okolia Budapešti 70 000 Ft
Miestna organizácia ZSM v Níži Jasienky v Bratislave 50 000 Ft
Spevácky zbor Ozvena - Budapešť 15. výročie - Nákup rovnošiat 110 000 Ft
Miestna organizácia ZSM v Horných Peťanoch Účasť na folklórnych slávnostiach v Detve 100 000 Ft
Slovenská samospráva v Horných Peťanoch Národnostný deň 40 000 Ft
Slovenský páví krúžok v Mlynkoch Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku 65 000 Ft
Slovenská samospráva v Číve Oslavy 45. výročia založenia ženského speváckeho zboru 120 000 Ft
Slovenský páví krúžok v Mlynkoch 50. výročie založenia pávieho krúžku 250 000 Ft
Slovenská samospráva v Slovenskom Komlóši Významné osobnosti komlóšskych Slovákov 100 000 Ft
Miestna organizácia ZSM v Ďurke „Keď si ja zaspievam“ 50 000 Ft
Peštiansky región ZSM Doškoľovanie, stretnutie vedúcich pobočiek 150 000 Ft
Slovenská samospráva v Sudiciach Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku 80 000 Ft
FS Zelený veniec v Ečeri 70-ročný tanečný súbor - jubilejné oslavy 150 000 Ft
Spolok čabačudských Slovákov Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku 230 000 Ft
Tanečný spolok Komlóš Tanečný tábor pre nácvik slovenského ľudového tanca 120 000 Ft
Nadácia za komlóšskych Slovákov Účasť na Dni Slovákov v Malej Náne 70 000 Ft
Alexander Kormoš (Santov) Večne živý prameň (Básnická zbierka) 300 000 Ft
Župná knižnica v Békešskej Čabe Slovenské literárne popoludnia 150 000 Ft
Nadácia Za slovenskú kultúru v Békešskej Čabe Stretnutie slovenských literátov 110 000 Ft
Nadácia Za slovenskú kultúru v Békešskej Čabe Naše deti so starými rodičmi 50 000 Ft
Slovenská samospráva v Tatabányi-Bánhide Slovenský jazykový klub 100 000 Ft
Slovenská samospráva v Tatabányi-Bánhide Deň úcty k starším ľuďom 70 000 Ft
Klub slovenských dôchodcov - Budapešť Prechádzka po pamiatkach Bratislavy 40 000 Ft
Monika Berényiová (Pišpek) Publikácia Ľudový odev na hornom povodí Galgy 100 000 Ft
Ján Šutinský (Békešská Čaba) Vydanie zbierky Pitvarošské piesne 100 000 Ft
Kruh priateľov Slovenského Komlóša Výstava archívnych fotografií 100 000 Ft
Kruh priateľov Slovenského Komlóša Po stopách našich predkov - Prezentácia v Malej Tarči 30 000 Ft
Združenie novohradských a hevešských Slovákov Deň novohradských a hevešských Slovákov 280 000 Ft
Slovenská samospráva Novohradskej župy 49. Novohradské národnostné stretnutie v Banke 300 000 Ft
Slovenská samospráva Novohradskej župy Regionálny slovenský deň 200 000 Ft
Slovenská samospráva v Šalgótarjáne Slovenský mesiac v Župnej knižnici B. Balassiho 190 000 Ft
Slovenská samospráva v Šalgótarjáne Medzinárodné stretnutie netradičných hudobných nástrojov 90 000 Ft
Slovenská samospráva v Dunaeďháze Slnečnica - Zachovanie miestnych slovenských tradícií 100 000 Ft
Klub dôchodcov v Dunaeďháze Stretnutie tanečných a speváckych skupín 60 000 Ft
Miestna organizácia ZSM v Číve Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku 115 000 Ft
Slovenská samospráva v Senváclave Slovenský deň v obci 100 000 Ft
Slovenská samospráva v Senváclave Družobné styky 50 000 Ft
Slovenská samospráva v Baňačke Mariánske stretnutie zemplínskych Slovákov 50 000 Ft
Spevácky zbor Telekgerendáši Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku 200 000 Ft
Spevácky zbor Telekgerendáši 40. výročie založenia zboru 120 000 Ft
Slovenská samospráva v Čorváši Na linke priateľstva s mestom Sládkovičovo 60 000 Ft
Samospráva obce Pitvaroš Družobné styky s Kolárovom 60 000 Ft
Slovenská samospráva v Galgagute Výstava šatiek 100 000 Ft
Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku Dolnozemský pohár 2015 70 000 Ft
Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku Slovenská mládežnícka akadémia 80 000 Ft
Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku Skutočná slovenská svadba 50 000 Ft
Slovenská samospráva v Santove Santovská svadba 90 000 Ft
Miestna organizácia ZSM v Santove Santovská svadba 100 000 Ft
Miestna organizácia ZSM v Kóšpallagu Obecný deň 80 000 Ft
Miestna organizácia ZSM v Kóšpallagu Účasť na folklórnych slávnostiach v Detve 50 000 Ft
Spolok pre Sülysáp Piesne Slovákov v povodí Tápió (publikácia) 80 000 Ft
Miestna organizácia ZSM v Novej Hute Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku 190 000 Ft
Slovenská samospráva v Agárde Účasť na folklórnych slávnostiach v Detve 80 000 Ft
Organizácia komlóšskych Slovákov Vydanie knihy „Komlóšske pochúťky“ 60 000 Ft
Slovenská samospráva v Čobánke Účasť na folklórnych slávnostiach 50 000 Ft
Slovenská samospráva v Čobánke Slovenský Advent 50 000 Ft
Slovenská samospráva v Ďurke Jesenný deň obce 50 000 Ft
Slovenská samospráva v Répášskej Hute Výstava fotografií 57 900 Ft
FS Veľká Bukovinka v Répašskej Hute Účasť na folklórnych slávnostiach v Detve 90 000 Ft
Slovenská samospráva vo Vacove Slovenské Vianoce 50 000 Ft
Slovenská samospráva v Pilíšskej Čabe Slovenské kultúrne podujatia 100 000 Ft
Miestna organizácia ZSM v Perbáli Družobné styky so Slovenskom 120 000 Ft
Spolok Slovákov v Dabaš-Šáre VI. Slovenský národnostný týždeň 100 000 Ft
Slovenská samospráva v Dabaš-Šáre Ulica závinov 40 000 Ft
Miestna organizácia ZSM v Šárišápe Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku 98 800 Ft
Slovenská samospráva vo Veľkom Bánhedeši Slovenské kultúrne podujatia 50 000 Ft
Výskumný ústav CSSM V službách vedy a národnosti 150 000 Ft
Výskumný ústav CSSM 100. výročie narodenia O. Francisciho - koncert 50 000 Ft
Slovenská samospráva v Malej Hute Adventné stretnutie Slovákov 50 000 Ft
Slovenská samospráva v Pálháze Deň Slovákov v Pálháze 70 000 Ft
Slovenská samospráva v Sédi Účasť na folklórnych slávnostiach v Detve 60 000 Ft

Zamietnuté žiadosti, nepodporené projekty
(z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov)

Žiadateľ Projekt
Slovenská samospráva v Dolných Peťanoch Ochrana tradícií
Slovenská samospráva v Tárnoku Zbierka kultúrnych hodnôt miestnych Slovákov
Slovenská samospráva Békešskej župy Detský tábor vo Veľkom Bánhedeši
Spolok gerendášskych Slovákov Oberačková slávnosť
Slovenská samospráva v Sédi Oberačková slávnosť
Slovenská samospráva v Jášči Oberačková slávnosť
Miestna organizácia ZSM v Agárde Oberačková slávnosť
Základná škola v Senváclave Spoznaj kraj svojich predkov
Kultúrny spolok Pre Mlynky „Opereta, moja láska...“
Katolícka základná škola v Dabaš-Šáre Letný družinový tábor
Výskumný ústav CSSM Výskum v Eďháze
Slovenská samospráva v Jači Digitalizácie kultúrneho dedičstva
Slovenská samospráva vo Vágášskej Hute Digitalizácie kultúrneho dedičstva
Slovenská samospráva v Telekgerendáši Digitalizácie kultúrneho dedičstva
Slovenská samospráva v Síleši Digitalizácie kultúrneho dedičstva
Slovenská samospráva v Ďurke Digitalizácie kultúrneho dedičstva
Slovenská samospráva v Bíri Digitalizácie kultúrneho dedičstva
Slovenská samospráva v Banke Digitalizácie kultúrneho dedičstva
Slovenská samospráva v Čorváši Digitalizácie kultúrneho dedičstva
Slovenská samospráva v Alkári Digitalizácie kultúrneho dedičstva
Slovenská samospráva v Agárde Digitalizácie kultúrneho dedičstva
Slovenská samospráva vo Veľkom Bánhedeši Digitalizácie kultúrneho dedičstva
Slovenská samospráva v Eleku Digitalizácie kultúrneho dedičstva