Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku

Referát o činnosti VPN ZSM v roku 2014

Zmluva o poskytnutí dotácie pre Verejnoprospešnú nadáciu Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) v roku 2014 na základe Dohody medzi vládou SR a vládou MR o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z 12. decembra 2003 a v zmysle uznesenia vlády SR č. 487 z 26. 5. 2004 bola podpísaná
15. apríla 2014 v Bratislave. Predmetom zmluvy, podpísanej predsedníčkou Správnej rady VPN ZSM Annou Divičanovou
a predsedom ÚSŽZ RNDr. Igorom Furdíkom, bolo poskytnutie dotácie vo výške 99.581,76 €.

Kuratórium VPN ZSM na svojom zasadnutí 29. júna 2014 rozhodlo o udelení podpory na aktivity zamerané na zachovanie
a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska - na Školu v prírode
a na kultúrno-osvetovú činnosť. V zmysle Zmluvy o poskytnutí podpory uzatvorenej medzi ÚSŽZ a VPN ZSM nadácia je
oprávnená použiť maximálne 10 % zo sumy poskytnutej podpory na vlastné prevádzkové náklady, na zabezpečenie organizovania, zverejňovania, realizácie a kontroly prideľovania podpory žiadateľom. V roku 2014 prevádzkové náklady predstavovali
2 738 932,74 HUF. VPN ZSM použila na päť turnusov Školy v prírode - Poznaj svoje korene 15 901 767,57 HUF
a na podporovanie projektov v oblasti školstva a kultúry 11 878 646 HUF.

Kuratórium vyčlenilo na päť turnusov tohoročnej Školy v prírode - Poznaj svoje korene 15 901 767,57 HUF a v rámci prípravy
VPN ZSM vypísala súbeh pre slovenské národnostné školy v Maďarsku. V poradí už siedmy ročník Školy v prírode sa uskutočnil
v intervale od 14. septembra do 26. októbra 2014 v Rekreačnom zariadení Poniklec v Hronci pri Brezne. Školy v prírode sa zúčastnili najmä žiaci základných škôl, ale aj stredo- a vysokoškoláci, ako aj pedagógovia-slovenčinári zo škôl, ktoré sa zapojili
do programu - po druhýkrát nielen z Maďarska, ale aj zo Srbska. Spolu išlo o takmer 300 účastníkov. Na základe rozhodnutia
kuratória VPN ZSM koordinátorkou, hlavnou organizátorkou programu aj v roku 2014 bola autorka projektu, predsedníčka ZSM
Ruženka Egyedová Baráneková. Cieľom programu Poznaj svoje korene - Škola v prírode na Slovensku je v slovenskom prostredí zabezpečiť pre žiakov slovenských národnostných škôl možnosť zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku; prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu; pripraviť sa na štátnu skúšku zo slovenského jazyka a spoznávať históriu, kultúru
a prírodné krásy Slovenska.

VPN ZSM aj v roku 2014 vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o podporu slovenskej národnostnej menšiny v oblasti vzdelávania a kultúry. Žiadosti na podporu projektov mohli podávať školské a vzdelávacie inštitúcie, študenti vysokých škôl, pedagógovia, ako aj spoločenské organizácie, miestne a regionálne slovenské samosprávy. Cieľom podpory je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku, k zachovaniu slovenských kultúrnych hodnôt, k podpore slovenskej záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti. Do súbehu prišlo celkovo 112 projektov, suma požadovaných dotácií spolu: 23 677 830 Ft. Kuratórium v roku 2014 nezamietlo ani jednu žiadosť, 112 súbehov podporilo celkovou sumou 11 878 646 HUF. Podpory boli aj tentokrát zaradené do troch skupín: - výchovno-vzdelávacia činnosť, - ďalšie vzdelávanie pedagógov, - podpora spoločenských organizácií a slovenských samospráv. Medzičasom jedna uchádzačka sa zriekla poskytnutej podpory, dotačnú zmluvu nepodpísala, a tak táto suma (240 000 Ft) bola použitá na prevádzkové náklady VPN ZSM.

Matej Šipický    
predseda    

Imrich Fuhl    
tajomník