Vláda Slovenskej republiky prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) poskytla finančnú podporu vo výške 99.581,76 € pre VPN ZSM ako súčasť štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí na realizáciu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z r. 2003. V zmysle Zmluvy o poskytnutí podpory uzatvorenej medzi ÚSŽZ a VPN ZSM nadácia je oprávnená použiť maximálne 10 % zo sumy poskytnutej podpory na vlastné prevádzkové náklady, na zabezpečenie organizovania, zverejňovania, realizácie a kontroly prideľovania podpory žiadateľom.

Kuratórium vyčlenilo na päť turnusov tohoročnej Školy v prírode - Poznaj svoje korene 49 000 €. V rámci prípravy VPN ZSM vypísala súbeh pre slovenské národnostné školy v Maďarsku. V poradí už šiesty ročník Školy v prírode sa uskutoční v intervale od 15. septembra do 25. októbra 2013 v Rekreačnom zariadení Poniklec v Hronci pri Brezne. Školy v prírode sa zúčastnia najmä žiaci základných škôl, ale aj stredo- a vysokoškoláci, ako aj pedagógovia-slovenčinári zo škôl, ktoré sa zapojili do programu - po prvýkrát nielen z Maďarska, ale aj zo Srbska. Spolu ide o 300 účastníkov. Na základe rozhodnutia kuratória VPN ZSM koordinátorkou, hlavnou organizátorkou programu aj v tomto roku je autorka projektu, predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková. Cieľom programu Poznaj svoje korene - Škola v prírode na Slovensku je v slovenskom prostredí zabezpečiť pre žiakov slovenských národnostných škôl možnosť zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku; prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu; pripraviť sa na štátnu skúšku zo slovenského jazyka a spoznávať históriu, kultúru a prírodné krásy Slovenska.

VPN ZSM vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o podporu slovenskej národnostnej menšiny v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2013. Žiadosti na podporu projektov mohli podávať školské a vzdelávacie inštitúcie, študenti vysokých škôl, pedagógovia, ako aj spoločenské organizácie, miestne a regionálne slovenské samosprávy. Cieľom podpory je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku, k zachovaniu slovenských kultúrnych hodnôt, k podpore slovenskej záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti.

Do súbehu prišlo celkovo 113 projektov. Kuratórium podporilo 105 súbehov celkovou sumou 12 428 870 Ft (takmer 42 tisíc €): na výchovno-vzdelávaciu činnosť udelilo 1 798 690 Ft, na ďalšie vzdelávanie pedagógov 795 000 Ft a na podporu spoločenských organizácií a slovenských samospráv 9 835 180 Ft. Kuratórium v tomto roku zamietlo iba osem žiadostí, a to najmä kvôli obmedzeným možnostiam VPN ZSM, pričom niektoré nepodporené projekty neboli v súlade s vypísaným súbehom.

Kuratórium VPN ZSM vymenováva ZSM ako zriaďovateľ. V zmysle uznesenia Valného zhromaždenia ZSM kuratórium tvoria: Anna Divičanová (predsedníčka), Helena Somogyiová, Anna Komjáthiová, Monika Szabová, Tomáš Nagy, Marta Papučková a Ruženka Egyedová Baráneková. Členkami Revíznej komisie VPN ZSM sú Alžbeta Szabová, Judita Orliczká a Katarína Fehérová, tajomníkom VPN ZSM je Imrich Fuhl.

(vpn zsm)

Stiahnite si: www.oslovma.hu/XXX/VpnVys13.rtf

Podpory Verejnoprospešnej nadácie
Zväzu Slovákov v Maďarsku na rok 2013

Školstvo, výchovno-vzdelávacia činnosť

Žiadateľ

Projekt

Suma

Nadácia Za slov. národnostnú vzdelanosť
- Slovenský Komlóš

„Idem, idem do školičky...”

70 000 Ft

Základná škola v Lucine

Slovensko - Krajina našich predkov

128 000 Ft

Slovenská nár. samospráva v Ďurke

Pobyt slov. jazykového mentora

75 000 Ft

Spolok gerendášskych Slovákov

III. Slovenský tábor

100 000 Ft

Slovenská nár. samospráva v Níži

Jazykový tábor

20 000 Ft

Slovenská nár. samospráva v Níži

Zážitkové predstavenie slovenských
ľudových tradícií   škôlkarom

15 000 Ft

Slovenská nár. samospráva vo Veňarci

Výučba ľudovej hudby

150 000 Ft

Základná škola Á. Treforta v Čabačude

Školský krúžok citaristov

115 000 Ft

Zákl. škola F. Rákócziho II. v Dabaši-Šáre

IV. Slovenský národnostný týždeň

40 000 Ft

Slovenská nár. samospráva v Jači

Interaktívna výučba slov. vzdelanosti v dedinskom   dome

100 000 Ft

Slovenská nár. samospráva v Jači

Výučba ľudovej hudby (Zornica)

120 000 Ft

Katolícka základná škola a škôlka
sv. Štefana v Kétšoproni

Pomôcky pre výučbu slovenčiny

129 190 Ft

Základná škola v Mlynkoch

Tematický deň „Slováci v Maďarsku“

130 000 Ft

Základná škola a Slovenská národnostná
samospráva v Novej Hute

Slov. jazykové knihy

90 000 Ft

Základná škola S. Petőfiho v Pitvaroši

Poznávací školský výlet do Nadlaku

66 500 Ft

Základná škola v Senváclave

Mesiace v národnostnom duchu

70 000 Ft

Základná škola v Senváclave

Spoznaj kraj svojich predkov

80 000 Ft

Nadácia M. Jókaiho v Tatabányi

Školská tanečná skupina

100 000 Ft

Nadácia M. Jókaihov Tatabányi

Slovenský jazykový tábor

150 000 Ft

Slovenský klub v Horných Peťanoch

Večierok škôlkárov a školákov s Mikulášom

50 000 Ft

Ďalšie vzdelávanie pedagógov

Žiadateľ

Projekt

Suma

Materská škola v Dunaeďházi

Školné

130 000 Ft

Otília Jónášová

Školné

65 000 Ft

Monika Szabová

Školné

280 000 Ft

Slovenská nár. samospráva v Teranoch

Doškoľovanie

200 000 Ft

Základná škola v Senváclave

Doškoľovanie

120 000 Ft

Podpora spoločenských organizácií a slovenských samospráv

 Žiadateľ

Projekt

Suma

Spevácky zbor Ozvena - Budapešť

Medzinárodný festival slovenských speváckych zborov

180 000 Ft

Slovenská samospráva Budapešti

Slávnostné verejné zasadnutie - Vianočný koncert

100 000 Ft

Klub slovenských dôchodcov - Budapešť

Prechádzka po pamiatkach Bratislavy

30 000 Ft

Slovenská národnostná samospráva XII. obvodu Budapešti

Publikácia Michala Hrivnáka „Áchim a Slováci“

50 000 Ft

Slovenská samospráva Budapešti

Bulletin zo slávnosti 1150. výročia sv. Cyrila a   Metoda v Zalavári

150 000 Ft

Slovenská samospráva Budapešti

Zbierka drobnej prózy Zoltána Bárkányiho Valkána   Jabloň

150 000 Ft

Slovenská národnostná samospráva VIII. obvodu Budapešti

Slovenské sväté omše v Budapešti

50 000 Ft

Slovenská národnostná samospráva VI. obvodu Budapešti

Publikácia - Ján Palárik „Inkognito“
v maďarskom a   slovenskom jazyku

50 000 Ft

Slovenský páví krúžok v Mlynkoch

Spoločné adventné sviatky

200 000 Ft

Slovenský páví krúžok v Mlynkoch

Účasť na celoštátnom folklórnom festivale Slovákov v   Maďarsku

60 000 Ft

Slovenská nár. samospráva v Číve

Adventné a vianočné tradície

90 000 Ft

Miestna  organizácia ZSM v Číve

Účasť na celoštátnom folklórnom festivale Slovákov v   Maďarsku

65 000 Ft

Spolok segedínskych Slovákov

Týždeň slovenskej kinematografie

100 900 Ft

Združenie novohradských a hevešských Slovákov

Regionálny deň novohradských a hevešských Slovákov

260 000 Ft

Slovenská národnostná samospráva Novohradskej župy

„To sme my“ - Fotoencyklopédia novohradských a hev.   Slovákov

300 000 Ft

Slovenská národnostná samospráva Novohradskej župy

47. Novohradské národnostné stretnutie

300 000 Ft

Slovenská nár. samospráva v Tardoši

Tradičná tardošská svadba

100 000 Ft

Samospráva obce Dengeleg

17. Juniáles

100 000 Ft

Folklórny spolok Horenka v Kétšoproni

Rodí sa tradícia - Spolupráca s Hriňovou

115 000 Ft

Miestna organizácia ZSM v Orosláni

Zimné zvyky orosláňskych Slovákov

60 000 Ft

Miestna organizácia ZSM v Orosláni

Intenzívny jazykový seminár pre slovenských   aktivistov

120 000 Ft

Miestna organizácia ZSM v Orosláni

Jazykový kurz pre členov dychovky Brána

200 000 Ft

Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku

Prezentácia kultúry Slovákov

50 000 Ft

Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku

Kultúrny festival - Oslavy 290. výročia založenia   mesta

300 000 Ft

Slovenská nár. samospráva v Malej Hute

Slovenské adventné stretnutie

100 000 Ft

Miestna organizácia ZSM v Kóšpallagu

Jubilejné oslavy - Podpísanie zmluvy s družobnou   obcou

100 000 Ft

Miestna organizácia ZSM v Kóšpallagu

Vianoce pre všetkých

100 000 Ft

Slovenská nár. samospráva v Dabaši-Šáre

Oberačkový sprievod

68 750 Ft

Slovenská nár. samospráva v Dabaši-Šáre

Účasť na celoštátnom folklórnom festivale Slovákov v   Maďarsku

72 250 Ft

Slovenská nár. samospráva v Dabaši-Šáre

Účasť na Sviatku slov. ľud. piesní

24 180 Ft

Slovenská nár. samospráva v Sl. Komlóši

Po stopách Pavla Valaského

110 000 Ft

Nadácia Za komlóšskych Slovákov

Básnická zbierka J. Dolnozemského

300 000 Ft

FS Veľká Bukovinka - Répašská Huta

Účasť na celoštátnom folklórnom festivale Slovákov v   Maďarsku

120 000 Ft

FS Veľká Bukovinka - Répašská Huta

Oslavy 60. výr. založenia súboru

170 000 Ft

Páví krúžok Borouka - Telekgerendáš

Účasť na celoštátnom folklórnom festivale Slovákov v   Maďarsku

230 000 Ft

Folklórny spolok Rosička - Maglód

Subregionálne stretnutie

140 000 Ft

Slov. nár. samospráva v Tatabányi-Bánhide

Vydanie starých bánhidských slov. nôt pre dychové   orchestre

50 000 Ft

Slovenská nár. samospráva v Šalgótarjáne

XIII. Medzinárodné stretnutie netradičných hudobných   nástrojov

150 000 Ft

Slovenská nár. samospráva v Šalgótarjáne

IX. Slovenské a folkové dni

150 000 Ft

Spolok šalgótarjánskych Slovákov

Slovenský mesiac v Šalgótarjáne

250 000 Ft

Spolok gerendášskych Slovákov

XIII. Oberačkový a slovenský deň

115 000 Ft

Nadácia Za slovenskú kultúru v B. Čabe

Stretnutie slov. hudobníkov-sólistov

100 000 Ft

Nadácia Za slovenskú kultúru v B. Čabe

Príprava aktivistov na popularizovanie slov. hodnôt   mesta

120 000 Ft

Nadácia Za slovenskú kultúru v B. Čabe

Stretnutie slovenských literátov

160 000 Ft

Spolok čabačudských Slovákov

Družobné styky s obcou Nová Huta

215 000 Ft

Slovenská nár. samospráva v Rétšágu

XI. Národnostný deň v Rétšágu

50 000 Ft

Slovenská nár. samospráva v Rétšágu

Odborná cesta na Slovensko

50 000 Ft

Slovenská nár. samospráva v Níži

Adventné a vianočné tradície v Níži

55 000 Ft

Slovenská nár. samospráva v Níži

Dobročinný ples pre škôlku

20 000 Ft

Slov. nár. sam. v Níži a Klub Jasienky

Klub Jasienky 20-ročný

179 900 Ft

Slovenská nár. samospráva vo Vacove

Slovenské Vianoce

135 000 Ft

Miestna organizácia ZSM v Šárišápe

Družobné styky s mestom Handlová

150 000 Ft

Slovenská nár. samospráva v Síleši

Slovenské oberačkové slávnosti

150 000 Ft

Miestna organizácia ZSM v Hollóháze

Družobné styky s mestom Bardejov

120 000 Ft

Čabianska organizácia Slovákov

Čabänia na Dňoch Répašskej Huty

150 000 Ft

Slovenská národnostná samospráva III. obvodu Budapešti

Adventné národnostné stretnutie

40 000 Ft

Slovenský folklórny spolok Lipa - Budapešť

Nová choreografia: Gemerské tance

185 000 Ft

Slovenský folklórny spolok Lipa - Budapešť

Účasť na celoštátnom folklórnom festivale Slovákov v   Maďarsku

66 000 Ft

Slovenský evanjelický cirkevný zbor v Budapešti

Spoločné služby Božie s vidieckymi veriacimi

100 000 Ft

Slovenská nár. samospráva v Dunaeďháze

Národn. tanečné stretnutie Slnečnica

110 000 Ft

Klub dôchodcov Jasná Jeseň - Dunaeďház

Slov. večierok, folklórne stretnutie

80 000 Ft

Slovenská národnostná samospráva
Komárňansko-Ostrihomskej župy

Jazykový kurz pre slovenských poslancov

100 000 Ft

Kultúrny spolok Pre Mlynky

„Svätá rodina hľadá nocľah…”
- Slovenské Vianoce   (aj) pod Pilíšom

105 000 Ft

Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku

Dolnozemský pohár a Slovenská mládežnícka akadémia

100 000 Ft

Slovenský páví krúžok v Santove

Účasť na celoštátnom folklórnom festivale Slovákov v   Maďarsku

75 600 Ft

Organizácia komlóšskych Slovákov

Nové divadelné predstavenie

80 000 Ft

Slovenská nár. samospráva v Teranoch

Tradičná zabíjačka

70 000 Ft

Peštiansky región ZSM

Doškoľovanie slov. aktivistov

181 600 Ft

Miestna organizácia ZSM v Lucine

Oslavujeme spolu

66 000 Ft

Slovenská nár. samospráva v Legínde

Adventné popoludnie

50 000 Ft

Slovenská nár. samospráva v Legínde

Oberačkové slávnosti

60 000 Ft

Slovenská národnostná samospráva Békešskej župy

Redigovanie a vysielanie slovenských programov Csaba   TV

90 000 Ft

Tanečný spolok - Slovenský Komlóš

Nová choreografia

180 000 Ft

Slovenská nár. samospráva v Pálháze

Spomienková slávnosť

120 000 Ft

Slovenská nár. samospráva v Agárde

Oberačkové slávnosti

120 000 Ft

Spolok čabačudských Slovákov

Oslavy 65. výročia založenia ZSM

200 000 Ft

Slovenská nár. samospráva v Sudiciach

Oslavy 65. výročia založenia ZSM

120 000 Ft

Slovenská nár. sam. v Horných Peťanoch

Národnostný deň

90 000 Ft

Slovenská národnostná samospráva Novohradskej župy

Regionálny slovenský deň

300 000 Ft

Slovenská národnostná samospráva v Tatabányi-Bánhide

Starí rodičia vnúčatám - vnúčatá starým rodičom

60 000 Ft

Zamietnuté žiadosti, nepodporené projekty

Žiadateľ

Projekt

Slovenská národnostná samospráva VI. obvodu Budapešti

Publikácia - Ján Palárik „Drotár“ v maďarskom a   slovenskom jazyku

Slovenská národnostná samospráva XIII. obvodu Budapešti

Výhercovia recitačnej súťaže v Mojmírovciach

Spolok segedínskych Slovákov

Zimný vlastivedný tábor spojený s lyžiarskym   výcvikom

Slovenský národnostný klub v Novej Hute

Zariadenie miestnosti Slovenského klubu

Slovenská národnostná samospráva v Rétšágu

Vydanie CD-platne a jej prezentácia v slovenských   osadách

Slovenský evanjelický cirkevný zbor v Budapešti

Nákup nového počítača

Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku

„Identita“

Slovenská národnostná samospráva v Teranoch

Prevádzka slovenského oblastného domu