Vláda Slovenskej republiky prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) poskytla finančnú podporu vo výške 99 581,76 € pre VPN ZSM ako súčasť štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí na realizáciu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z r. 2003. V zmysle Zmluvy o poskytnutí podpory uzatvorenej medzi ÚSŽZ a VPN ZSM nadácia je oprávnená použiť maximálne 10 % zo sumy poskytnutej podpory na vlastné prevádzkové náklady, na zabezpečenie organizovania, zverejňovania, realizácie a kontroly prideľovania podpôr žiadateľom.

 Kuratórium vyčlenilo na päť turnusov tohtoročnej Školy v prírode - Poznaj svoje korene 50 000 €. V rámci prípravy VPN ZSM vypísala súbeh pre slovenské národnostné školy v Maďarsku. V poradí už deviaty ročník Školy v prírode sa uskutoční v intervale od 4. septembra do 9. októbra 2016 v Rekreačnom zariadení Poniklec v Hronci pri Brezne. Školy v prírode sa zúčastnia najmä žiaci základných škôl, ale aj stredoškoláci a vysokoškoláci, ako aj pedagógovia - slovenčinári zo škôl, ktoré sa zapojili do programu. Spolu ide o takmer 300 účastníkov. Na základe rozhodnutia kuratória VPN ZSM koordinátorkou, hlavnou organizátorkou programu aj v tomto roku je autorka projektu, predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková. Cieľom programu Poznaj svoje korene - Škola v prírode na Slovensku je v slovenskom prostredí zabezpečiť pre žiakov slovenských národnostných škôl možnosť zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku; prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu; pripraviť sa na štátnu skúšku zo slovenského jazyka a spoznávať históriu, kultúru a prírodné krásy Slovenska.

 Členovia Správnej rady VPN ZSM vyčlenili 1 000 € na tohoročnú celoštátnu súťaž v speve slovenských ľudových piesní a v prednese poézie a prózy Slovenské spievanky a veršovanky. Na dvoch regionálnych kolách súťaže (Čabačud, Ďurka) a na celoštátnom kole v Dabaši-Šáre sa zúčastnilo takmer 400 nádejných talentov. Kuratórium sa rozhodlo použiť 4 400 € na zaobstaranie tisíc kusov maďarsko-slovenského a slovensko-maďarského slovníčka pre žiakov učiacich sa slovenčinu v Maďarsku. Správna rada VPN ZSM vyčlenila 8 000 € na jubilejný 50. ročník Novohradského národnostného stretnutia a 20. ročník Celoštátneho folklórneho festivalu Slovákov v Maďarsku v obci Banka (Bánk).

 VPN ZSM vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o podporu slovenskej národnostnej menšiny v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2016. Žiadosti na podporu projektov mohli podávať školské a vzdelávacie inštitúcie, študenti vysokých škôl, pedagógovia, ako aj spoločenské organizácie, miestne a regionálne slovenské samosprávy. Cieľom podpory je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku, k zachovaniu slovenských kultúrnych hodnôt, k podpore slovenskej záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti. Do súbehu prišlo 124 projektov, suma požadovaných dotácií spolu: 26 829 408 forintov. Kuratórium v tomto roku podporilo 98 súbehov celkovou sumou 8 354 205 forintov (27 301 €) apre obmedzené možnosti VPN ZSM, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, resp. z formálnych dôvodov zamietlo 26 žiadostí.

 Kuratórium VPN ZSM vymenováva ZSM ako zriaďovateľ. V zmysle uznesenia Valného zhromaždenia ZSM kuratórium tvoria: Matej Šipický (predseda), Anna Komjáthiová, Tomáš Nagy, Marta Papučková, Helena Somogyiová, Vlasta Zsákaiová a Ruženka Egyedová Baráneková. Členkami Revíznej komisie VPN ZSM sú Alžbeta Szabová, Katarína Fehérová a Judita Orliczká, tajomníkom VPN ZSM je Imrich Fuhl.

Stiahnite si: www.oslovma.hu/XXX/VpnVys16.rtf

vpnvysl2

Podpory Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku na rok 2016

Školstvo, výchovno-vzdelávacia činnosť

Žiadateľ
Projekt Suma
Nadácia pre školu v Mlynkoch IV. tematický deň „Slováci v Maďarsku” 100 000 Ft
Materská škola v Níži „Maličká som“ 30 000 Ft
Materská škola v Níži Učebné pomôcky 30 000 Ft
Základná škola v Níži Kreatívne, názorne a hravo... 70 000 Ft
Slovenská samospráva v Santove Učebné pomôcky pre školákov a škôlkarov 70 000 Ft
Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti Slovenský tábor v Neszmélyi 90 000 Ft
Základná škola v Pitvaroši Poznávací výlet do mesta našich predkov 70 000 Ft
Slovenská samospráva vo Veľkej Tarči Slovenský jazykový tábor 60 000 Ft
Slovenská samospráva v Jášči Učebné pomôcky 80 000 Ft
Spolok gerendášskych Slovákov VI. Slovenský cirkevný tábor v Gerendáši 70 000 Ft
Základná škola v Čabačude Škola v prírode 70 000 Ft
Slovenská samospráva v Dabaš-Šáre VII. Slovenský národnostný týždeň 140 000 Ft
Slovenská samospráva v Dabaš-Šáre Učebné pomôcky 80 000 Ft
Slovenská samospráva v Horných Peťanoch Deň detí 30 000 Ft
Slovenský klub - MO ZSM v Horných Peťanoch Chystáme sa na sviatky 30 000 Ft
Materská škola v Horných Peťanoch Učebné pomôcky 30 000 Ft
Slovenská samospráva v Ďurke Slovenské spievanky a veršovanky 2016 228 205 Ft
Slovenská samospráva v Ďurke Ľudový kroj pre deti 40 000 Ft
Nadácia slovenskej školy v Slovenskom Komlóši 25. výročie založenia Detského umeleckého súboru Harmónia 80 000 Ft
Slovenský evanjelický cirkevný zbor v Budapešti Ekumenický biblický tábor pre deti na Slovensku 50 000 Ft
Slovenská samospráva v Číve Slovenské spievanky a veršovanky 2016 131 000 Ft
Materská škola v Agárde Oživovanie slovenských tradícií v škôlke 30 000 Ft
Základná škola v Tardoši Učebné pomôcky 80 000 Ft

Podpora kultúrnych aktivít

Žiadateľ Projekt Suma
Spevácky zbor Ozvena - Budapešť Nákup materiálu a šitie rovnošiat 60 000 Ft
MO ZSM v Pišpeku Jubileum folklórnej skupiny 60 000 Ft
Peštiansky región ZSM Doškoľovanie, stretnutie vedúcich pobočiek 170 000 Ft
Slovenská samospráva v Níži Stretnutie slovenských klubov 70 000 Ft
MO ZSM v Orosláni Jazykový tábor na Slovensku 140 000 Ft
Slovenská samospráva v Orosláni Kroj pre mládežnícku dychovú skupinu Krídlovka 65 000 Ft
Slovenská samospráva Komárňansko-ostrihomskej župy Odborné doškoľovanie na Slovensku 140 000 Ft
Slovenská samospráva v Senváclave Slovenský deň v obci 40 000 Ft
Slovenská samospráva v Senváclave Družobné styky - Slovenské aktivity 70 000 Ft
Alexander Kormoš (Santov) Básne a piesne pre deti a mládež - Nočné svetlá 190 000 Ft
Kruh priateľov Slovenského Komlóša Vystúpenie komlóšskych divadelníkov v Budapešti 60 000 Ft
Kruh priateľov Slovenského Komlóša Dvojjazyčná pamätná tabuľa barónovi Rudňanskému 40 000 Ft
Župná knižnica v Békešskej Čabe Slovenské literárne popoludnia 90 000 Ft
Župná knižnica v Békešskej Čabe Antológia súčasnej slovenskej literatúry na Dolnej zemi 140 000 Ft
Slovenský páví krúžok v Mlynkoch Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku 60 000 Ft
Slovenský páví krúžok v Mlynkoch Oslavy s DH Šarfianka z Blatného 140 000 Ft
FS Zelený veniec v Ečeri Nový ženský kroj 60 000 Ft
Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti Zborník zo sympózia o slovenských pltníkoch v Budapešti 90 000 Ft
Slovenská samospráva v Galgagute Chotárne názvy obce Guta 40 000 Ft
Slovenská samospráva v Galgagute Rozšírenie výstavy ručníkov z Guty 80 000 Ft
Slovenská samospráva v Čorváši XV. Slovenský deň v Čorváši 90 000 Ft
Klub dôchodcov Jasná jeseň v Dunaeďháze Slovenský večierok, folklórne stretnutie 50 000 Ft
Slovenská samospráva v Dunaeďháze Slnečnica - Zachovanie miestnych slovenských tradícií 80 000 Ft
Miestna organizácia ZSM v Číve Slávnostné zasadnutie 45 000 Ft
Verejnoprospešná nadácia Pre Čív Slovenský týždeň - 90. výročie založenia ZŠ v Číve 150 000 Ft
Slovenská samospráva v Číve Slovenské Vianoce v Číve 40 000 Ft
Folklórny spolok Horenka v Kétšoproni Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku 150 000 Ft
Slovenská samospráva vo Veľkej Tarči Oslavy 20. výročia založenia ĽS Venčok 70 000 Ft
Slovenská samospráva vo Veľkej Tarči Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku 50 000 Ft
Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku Slovenská mládežnícka akadémia 50 000 Ft
MO ZSM v Hollóháze Družobné styky s mestom Bardejov 40 000 Ft
Slovenská samospráva v Sédi Národnostný deň v Sédi 90 000 Ft
MO ZSM v Sédi Účasť na folklórnych slávnostiach v Detve 90 000 Ft
Spolok segedínskych Slovákov Týždeň slovenskej kinematografie 140 000 Ft
Slovenská samospráva v Agárde Slovenský deň v Agárde 60 000 Ft
Spolok pre zachovanie tradícií v Agárde Družobné styky s Hriňovou 80 000 Ft
Čabianska organizácia Slovákov Účasť spevokolu Čabianska ružička na kvalifikácii 140 000 Ft
Čabianska organizácia Slovákov Dolnozemská klobasiáda 40 000 Ft
Spolok čabačudských Slovákov Doškoľovanie dolnozemských aktivistov na Slovensku 250 000 Ft
Spolok čabačudských Slovákov Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku 180 000 Ft
Slovenská samospráva v Répášskej Hute Účasť na Dni Slovákov v Maďarsku 40 000 Ft
Spolok pre zachovanie tradícií vo Veľkom Bánhedeši Kroje pre citarovú kapelu 70 000 Ft
Tanečný spolok Komlóš Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku 200 000 Ft
Páví krúžok Borouka v Telekgerendáši Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku 200 000 Ft
Páví krúžok Borouka v Telekgerendáši Účasť na kvalifikácii Slovenský škovránok 2016 150 000 Ft
Slovenská samospráva XVII. obvodu Budapešti Kultúrny program na Turičné sviatky 30 000 Ft
Slovenská samospráva v Pálháze Deň Slovákov v Pálháze 60 000 Ft
Slovenská samospráva v Pálháze Účasť na kvalifikácii Slovenský škovránok 2016 150 000 Ft
Slovenská samospráva II. obvodu Budapešti Slováci v Budapešti včera a dnes 50 000 Ft
Slovenská samospráva Budapešti Slovenská Budapešť 60 000 Ft
Slovenská samospráva v Horných Peťanoch Národnostný deň 50 000 Ft
Slovenská samospráva v Tatabányi-Bánhide Slovenské banícke tradície 40 000 Ft
Slovenská samospráva v Tatabányi-Bánhide Slovenské dni v Bánhide 40 000 Ft
Slovenská samospráva v Alkári Deň Slovákov v Maďarsku 50 000 Ft
Slovenská samospráva v Alkári Národnostný deň 40 000 Ft
Slovenská samospráva v Alkári Prospekt 60 000 Ft
Slovenská samospráva vo Vacove Slovenské Vianoce 50 000 Ft
Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku Kultúrne dedičstvo našich predkov 90 000 Ft
Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku Vedecká konferencia Etnokonfesionalita na Dolnej zemi 70 000 Ft
Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku Vydanie knihy A. Uhrinovej Slov. písomníctvo v Maď. po roku 1989 100 000 Ft
Slovenská samospráva v Slovenskom Komlóši 270 rokov na Komlóši - Mesiac slovenskej kultúry 50 000 Ft
Tanečný súbor Furmička v Čemeri Výročie založenia Furmičky 50 000 Ft
Slovenský evanjelický cirkevný zbor v Budapešti Náhrobný kameň a pamätná tabuľa Martina Morháča 40 000 Ft
Slovenská samospráva v Pilíšskej Čabe Slovenská kultúra v Pilíšskej Čabe 50 000 Ft
Slovenská samospráva v Číve Staré jedlá v moderných kuchyniach 50 000 Ft
Slovenská samospráva v Tardoši Deň tardošských Slovákov 100 000 Ft
MO ZSM v Kóšpallagu Obecný deň 60 000 Ft
MO ZSM v Čobánke Folklórna a gastronomická kultúra Slovákov v Maďarsku 60 000 Ft
Slovenská samospráva v Čobánke Slovenský advent 40 000 Ft
Spolok šalgótarjánskych Slovákov a ich priateľov Slovenský mesiac v Šalgótarjáne 150 000 Ft
Združenie Novohradsko-hevešských Slovákov Regionálny slovenský deň v Šalgótarjáne 180 000 Ft
Slovenská samospráva v Šalgótarjáne Medzinárodné stretnutie netradičných hudobných nástrojov 120 000 Ft
Slovenská samospráva v Šalgótarjáne Slovenské a folkové dni 130 000 Ft
Slovenská samospráva Novohradskej župy Novohradsko-hevešský regionálny slovenský deň 230 000 Ft
Nadácia Za slovenskú kultúru v Békešskej Čabe Stretnutie slovenských literátov 70 000 Ft

Zamietnuté žiadosti, nepodporené projekty
(z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, resp. z formálnych dôvodov)

Žiadateľ Projekt
Slovenská samospráva v Níži Adventné popoludnie
Slovenská samospráva v Níži Slovenský majáles - Sviatok jubilantov
Klub Jasienky / MO ZSM v Níži Jasienky v Sarvaši
Kultúrny spolok Pre Mlynky Revitalizácia slov. nár. kultúry v Maďarsku
Kultúrny spolok Pre Mlynky Reedícia slovenských CD-nosičov
Kultúrny spolok Pre Mlynky Seminár „Piesne moje, piesne...“
Kultúrny spolok Pre Mlynky Účasť Pilíšskeho tria na Pamätnom dni...
Slovenská samospráva v Čorváši Študijná cesta slovenského krúžku
Slovenská samospráva v Jášči Oberačková slávnosť
Čabianska organizácia Slovákov Spoznanie tradičnej a modernej slov. kultúry
Slovenská samospráva obce Novohrad Digitalizácie kultúrneho dedičstva
Slovenská samospráva v Dengelegu Digitalizácie kultúrneho dedičstva
Slovenská samospráva v Čuvári Digitalizácie kultúrneho dedičstva
Slovenská samospráva v Pálháze Kroje pre spevokol Kvety Hút
Slovenský klub / MO ZSM v Horných Peťanoch Naše národnostné korene
Slovenská samospráva obce Miške Digitalizácie kultúrneho dedičstva
Slovenská samospráva v Telekgerendáši „Hej, kukurička...” - digitalizácia
Slovenská samospráva v Malej Náne Digitalizácie kultúrneho dedičstva
Slovenská samospráva v Kétšoproni Digitalizácie kultúrneho dedičstva
Slovenská samospráva v Eleku Digitalizácie kultúrneho dedičstva
Základná škola v Tardoši Výlet na Slovensko
MO ZSM v Tardoši Priateľské stretnutie so Slovákmi v Eleku
Slovenská samospráva v Sudiciach Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku
Slovenský klub / MO ZSM v Novej Hute Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku
Základná škola v Novej Hute Od septembra do Vianoc s tradíciami
Organizácia komlóšskych Slovákov Účasť na najväčšom sviatku Slovákov vo Vojvodine