Vláda Slovenskej republiky prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) poskytla finančnú podporu vo výške 99 581,76 € pre VPN ZSM ako súčasť štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí na realizáciu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z r. 2003. V zmysle Zmluvy o poskytnutí podpory uzatvorenej medzi ÚSŽZ a VPN ZSM nadácia je oprávnená použiť maximálne 10 % zo sumy poskytnutej podpory na vlastné prevádzkové náklady, na zabezpečenie organizovania, zverejňovania, realizácie a kontroly prideľovania podpôr žiadateľom.
Kuratórium vyčlenilo na päť turnusov tohtoročnej Školy v prírode - Poznaj svoje korene 51 000 €. V rámci prípravy VPN ZSM vypísala súbeh pre slovenské národnostné školy v Maďarsku. V poradí už desiaty ročník Školy v prírode sa uskutoční v intervale od 3. septembra do 8. októbra 2017 v Rekreačnom zariadení Poniklec v Hronci pri Brezne. Školy v prírode sa zúčastnia najmä žiaci základných škôl, ale aj stredoškoláci a vysokoškoláci, ako aj pedagógovia - slovenčinári zo škôl, ktoré sa zapojili do programu. Spolu ide o takmer tristo účastníkov. Na základe rozhodnutia kuratória VPN ZSM koordinátorkou, hlavnou organizátorkou programu aj v tomto roku je autorka projektu, predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková. Cieľom programu Poznaj svoje korene - Škola v prírode na Slovensku je v slovenskom prostredí zabezpečiť pre žiakov slovenských národnostných škôl možnosť zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku; prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu; pripraviť sa na štátnu skúšku zo slovenského jazyka a spoznávať históriu, kultúru a prírodné krásy Slovenska.
Členovia Správnej rady VPN ZSM vyčlenili 2 000 € na prezentáciu krojov a ľudového umenia Slovákov v Maďarsku na tohtoročných folklórnych slávnostiach v Detve. VPN ZSM vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o podporu slovenskej národnostnej menšiny v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2017. Žiadosti na podporu projektov mohli podávať školské a vzdelávacie inštitúcie, študenti vysokých škôl, pedagógovia, ako aj spoločenské organizácie, miestne a regionálne slovenské samosprávy. Cieľom podpory je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku, k zachovaniu slovenských kultúrnych hodnôt, k podpore slovenskej záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti. Uprednostňovali sa žiadosti zamerané na uskutočnenie Koncepcie rozvoja slovenského výchovno-vzdelávacieho systému v Maďarsku - Akčného plánu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku; programy, ktoré prebiehajú v slovenskom jazyku a ktoré prispievajú k posilňovaniu slovenského národnostného povedomia; programy slúžiace na zachovanie slovenského jazyka a oživovanie slovenských tradícií, ako aj účasť na slovenských regionálnych a celoštátnych podujatiach a (súťažných) kultúrnych prehliadkach a stretnutiach. Do súbehu prišlo presne 100 projektov, suma požadovaných dotácií spolu: 22 114 030 forintov. Kuratórium v tomto roku podporilo 91 súbehov celkovou sumou 11 424 030 forintov (37 780 €) a pre obmedzené možnosti VPN ZSM, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, resp. z formálnych dôvodov zamietlo 9 žiadostí.
Kuratórium VPN ZSM vymenováva ZSM ako zriaďovateľ. V zmysle uznesenia Valného zhromaždenia ZSM kuratórium tvoria: Matej Šipický (predseda), Anna KomjáthiováTomáš NagyMarta Papučková, Helena SomogyiováVlasta Zsákaiová Ruženka Egyedová Baráneková. Členkami Revíznej komisie VPN ZSM sú Alžbeta SzabováKatarína Fehérová aJudita Orliczká, tajomníkom VPN ZSM je Imrich Fuhl.

Stiahnite si:  http://www.oslovma.hu/XXX/VpnVys17.rtf

Podpory Verejnoprospešnej nadácie ZSM na rok 2017

vpnvysl2

Školstvo, výchovno-vzdelávacia činnosť

Žiadateľ

Projekt

Suma

Slovenská samospráva v Ďurke

Účasť na Slovenských spievankách a veršovačkách

75 000 Ft

Evanjelický cirkevný zbor v Slovenskom Komlóši

Reformácia 500 - Súťaž pre žiakov ZŠ

80 000 Ft

Základná škola v Dengelegu

Tematický týždeň „Slováci v Maďarsku”

48 600

Nadácia pre školu v Mlynkoch

V. tematické dni „Slováci v Maďarsku”

100 000 Ft

Materská škola v Horných Peťanoch

Názorné pomôcky k vyučovaniu slovenčiny

40 000 Ft

Kapela Csibaj Banda v Jači

Honorár učiteľa hudby

100 000 Ft

Slovenský klub - Pobočka ZSM v Répašskej Hute

Učíme sa po slovensky / Jazykové knihy

40 000 Ft

Slovenská škola v Budapešti

Návšteva Prezidentského paláca v Bratislave

165 000 Ft

Slovenská škola v Budapešti

Doškoľovanie slovenských národnostných pedagógov

300 000 Ft

Slovenská škola v Békešskej Čabe

Doškoľovanie slovenských národnostných pedagógov

300 000 Ft

Základná škola v Novej Hute

„Od septembra do Vianoc s tradíciami“

50 000 Ft

Základná škola v Novej Hute

Slovenské spievanky a veršovačky (cestovné)

88 900

Základná škola v Čabačude

Škola v prírode (cestovné)

50 000 Ft

Materská škola v Agárde

Zimné sviatky hravo po slovensky

40 000 Ft

Atila Rusnák (Níža)

Školné, resp. poplatky spojené so štúdiom

218 000 Ft

Monika Szabová (Čobánka)

Metodické pomôcky pre učiteľov ZŠ vyššieho stupňa

200 000 Ft

Verejnoprospešná nadácia Pre Čív

Slovenský týždeň - Súťaže žiakov ZŠ

50 000 Ft

Katarína Karkušová (Slovenský Komlóš)

Školné, resp. poplatky spojené so štúdiom

162 430

Katarína Lešťanová (Sarvaš)

Školné, resp. poplatky spojené so štúdiom

300 000 Ft

Stiahnite si:  http://www.oslovma.hu/XXX/VpnVys17.rtf

Podpora kultúrnych aktivít

Žiadateľ

Projekt

Suma

Slovenská samospráva v Sudiciach

Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku

50 000 Ft

Gregor Papuček (Budapešť)

Vydanie zbierky básní Hviezdne nebesá

150 000 Ft

Slovenská samospráva XVII. obvodu Budapešti

Kultúrny program na turíčne sviatky

50 000 Ft

Pobočka ZSM v Pišpeku

Účasť na folklórnych slávnostiach v Detve

150 000 Ft

Spolok čabačudských Slovákov

Účasť na celoštátnom stretnutí Slovákov

150 000 Ft

Slovenský páví krúžok v Mlynkoch

Jubileum znovu založenia obce

100 000 Ft

Slovenský páví krúžok v Mlynkoch

Vianoce Slovenského pávieho krúžku v Mlynkoch s DH Šarfianka

150 000 Ft

Folklórny spolok Zelený veniec v Ečeri

Stretnutie slovenských tanečných skupín v Ečeri

150 000 Ft

Pobočka ZSM v Hollóháze

Družobné styky s mestom Bardejov

50 000 Ft

Slovenská samospráva v Orosláni

Kroj pre mládežnícku dychovú skupinu Krídlovka

140 000 Ft

Slovenská samospráva Komárňansko-ostrihomskej župy

Odborné doškoľovanie na Slovensku

160 000 Ft

Pobočka ZSM

Jazykový tábor pre účastníkov kurzu slovenčiny

180 000 Ft

Slovenský klub - Pobočka ZSM v Novej Hute

Účasť na folklórnych slávnostiach v Detve

80 000 Ft

Slovenský klub - Pobočka ZSM v Horných Peťanoch

Účasť na folklórnych slávnostiach v Detve

80 000 Ft

Slovenská samospráva v Horných Peťanoch

Vianočný koncert

90 000 Ft

Slovenská samospráva v Horných Peťanoch

Národnostný deň

90 000 Ft

Spolok čabačudských Slovákov

Účasť na folklórnych slávnostiach v Detve

210 000 Ft

Páví krúžok Borouka v Telekgerendáši

Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku

150 000 Ft

Páví krúžok Borouka v Telekgerendáši

Účasť na folklórnych slávnostiach v Detve

150 000 Ft

Čabianska organizácia Slovákov

Celoštátne stretnutie národnostných vedúcich

100 000 Ft

Čabianska organizácia Slovákov

„Kde naše kroje sa korenia?“

100 000 Ft

Slovenská samospráva v Tardoši

Deň tardošských Slovákov

100 000 Ft

Slovenská samospráva v Tardoši

Odborné doškoľovanie na Slovensku

160 000 Ft

Peštiansky región ZSM

Doškoľovanie, stretnutie vedúcich pobočiek

180 000 Ft

Slovenský klub - Pobočka ZSM v Číve

Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku

60 000 Ft

Slovenská samospráva v Dunaeďháze

Slnečnica - Zachovanie miestnych slovenských tradícií

50 000 Ft

Klub dôchodcov Jasná jeseň v Dunaeďháze

Družobné styky s obcou Svätý Peter na Slovensku

50 000 Ft

Župná knižnica v Békešskej Čabe

Literárna antológia Naša Dolná zem

200 000 Ft

Župná knižnica v Békešskej Čabe

Literárne popoludnia / Prezentácie kníh

75 000 Ft

Slovenská samospráva v Slovenskom Komlóši

Jubileá - vydanie slovenského nástenného kalendára

100 000 Ft

Slovenská samospráva v Níži

Adventné popoludnie

40 000 Ft

Klub Jasienky v Níži

Účasť na folklórnych slávnostiach v Detve

60 000 Ft

Spevácky zbor a FS Veľká Bukovinka v Répašskej Hute

Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku

275 000 Ft

Slovenská samospráva v Répašskej Hute

Národnostný deň

70 000 Ft

Slovenská samospráva v Pišpeku

Podpora činnosti Folklórnej skupiny v Pišpeku

80 000 Ft

Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku

Jubilejný festival Slovákov v Poľnom Berinčoku

200 000 Ft

Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku

Prezentácia kultúry miestnych Slovákov

50 000 Ft

Slovenská samospráva v Alkári

Výročie výmeny obyvateľstva a posvätenia kostola

150 000 Ft

Slovenská samospráva Novohradskej župy

51. národnostné stretnutie v obci Banka

200 000 Ft

Slovenská samospráva Novohradskej župy

Novohradsko-hevešský regionálny slovenský deň

100 000 Ft

Spolok Slovákov v Šalgótarjáne

Mesiac slovenskej kultúry v Šalgótarjáne

150 000 Ft

Ľudová hudba Svrčkovci v Šalgótarjáne

25 rokov LH Svrčkovci

220 000 Ft

Slovenská samospráva Agárde

Dolnozemské slovenské pamiatky

100 000 Ft

Slovenská samospráva v Šalgótarjáne

Medzinárodné stretnutie netradičných hudobných nástrojov

100 000 Ft

Slovenská samospráva v Šalgótarjáne

Slovenské a folkové dni

200 000 Ft

Slovenská samospráva v Číve

Čívske dni

100 000 Ft

Pobočka ZSM v Šárišápe

45. výročie založenia miestneho pávieho krúžku

150 000 Ft

Združenie Novohradsko-hevešských Slovákov

Regionálny slovenský deň v Šalgótarjáne

120 000 Ft

Združenie Novohradsko-hevešských Slovákov

„Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?“

280 000 Ft

Slovenská samospráva v Pilíšskej Čabe

Národnostné popoludnie v Pilíšskej Čabe

80 000 Ft

Kruh priateľov Slovenského Komlóša

Tri výstavy komlóšskych výtvarníkov „Odchody a návraty”

100 000 Ft

Kruh priateľov Slovenského Komlóša

Premiéra slovenskej kolekcie Tündy Hrivnákovej v Galante

100 000 Ft

Kultúrny dom a knižnica Bélu Kálmánfiho v Číve

Slovenský jazykový kurz pre dospelých

80 000 Ft

Pobočka ZSM v Čobánke

Účasť na slovenských folklórnych podujatiach v Detve a Banke

150 000 Ft

Slovenská samospráva v Čobánke

„Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?“

280 000 Ft

Alexander Kormoš (Santov)

Ilustrovanie a lektorovanie zbierky básní a piesní pre deti

200 000 Ft

Slovenská samospráva v Čorváši

Slovenský jazykový kurz pre dospelých (študijná cesta)

50 000 Ft

Slovenská samospráva II. obvodu Budapešti

Kto vie viac o Slovákoch v Maďarsku, kto vie viac o Slovensku?

100 000 Ft

Pobočka ZSM v Číve

Regionálne stretnutie slovenských aktivistov v Číve

80 000 Ft

Slovenská samospráva v Malej Hute

Slovenské adventné stretnutie

50 000 Ft

Slovenská samospráva vo Vacove

Slovenské Vianoce

100 000 Ft

Slovenská samospráva v Ďurke

Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku

82 500

Slovenská samospráva v Pálháze

Vystúpenie FS Železiar v Pálháze

300 000 Ft

Kultúrny spolok v Pálháze

Jubileum spevokolu „Kvety Hút“

50 000 Ft

Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku

Komiks o výmene obyvateľstva

200 000 Ft

Slovenská samospráva v Tatabányi-Bánhide

Slovenské banícke tradície

90 000 Ft

Slovenská samospráva v Tatabányi-Bánhide

Slovenské dni v Bánhide

50 000 Ft

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Výskum o minulosti a súčasnosti Slovákov v Békešskej Čabe

150 000 Ft

VÚSM

Slovenské priezviská v Slovenskom Komlóši

100 000 Ft

Organizácia komlóšskych Slovákov

Vystúpenie komlóšskeho ochotníckeho divadla v Jelšave

100 000 Ft

Nadácia slovenskej školy v Slovenskom Komlóši

Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku

213 600

Združenie Novohradsko-hevešských Slovákov

Celoštátne stretnutie slovenských aktivistov

160 000 Ft

Zamietnuté žiadosti, nepodporené projekty
(z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, resp. z formálnych dôvodov)

Žiadateľ

Projekt

Základná škola F. Rákócziho II. v Dabaš-Šáre

Slovenský národnostný týždeň

Pobočka ZSM v Pišpeku

Nadviazanie stykov s obcami, odkiaľ pochádzajú Slováci v Pišpeku

Slovenská samospráva v Ďurke

Citary pre kapelu miestnej základnej školy

Slovenský klub - Pobočka ZSM v Horných Peťanoch

Chystáme sa na sviatky

Čabianska organizácia Slovákov

Spolupráca so Slovákmi v Českej republike

Tímea Orosová (Répašská Huta)

Školné, resp. poplatky spojené so štúdiom

Nadácia pre školu v Moďoróši

Kroje pre žiakov miestnej ZŠ

Základná škola v Tardoši

Modernizácia slovenských učebných pomôcok

Základná škola v Níži

Technické vybavenie k výučbe slovenčiny

Stiahnite si:  http://www.oslovma.hu/XXX/VpnVys17.rtf