Kuratórium Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) na svojom zasadnutí 21. júna 2019 rozhodlo o udelení podpôr na aktivity zamerané na zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska. Vláda Slovenskej republiky prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) poskytla finančnú podporu vo výške 99 581,76 € pre VPN ZSM ako súčasť štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí na realizáciu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z r. 2003. V zmysle Zmluvy o poskytnutí podpory uzatvorenej medzi ÚSŽZ a VPN ZSM nadácia je oprávnená použiť maximálne 10 % zo sumy poskytnutej podpory na vlastné prevádzkové náklady, na zabezpečenie organizovania, zverejňovania, realizácie a kontroly prideľovania podpôr žiadateľom.

Kuratórium vyčlenilo na päť turnusov tohtoročnej Školy v prírode - Poznaj svoje korene 52 000 €. V rámci prípravy VPN ZSM vypísala súbeh pre slovenské národnostné školy v Maďarsku. V poradí už dvanásty ročník Školy v prírode sa uskutoční v intervale od 1. septembra do 6. októbra 2019 v Hoteli Lomnistá v lokalite Jasenie (20 km od Brezna). Školy v prírode sa zúčastnia najmä žiaci 6.-8. ročníkov základných škôl, ale aj stredoškoláci a vysokoškoláci, ako aj pedagógovia - slovenčinári zo škôl, ktoré sa zapojili do programu. Spolu ide o približne 250 účastníkov z týchto lokalít: Pišpek, Slovenský Komlóš, Nová Huta, Sarvaš, Dabaš, Budapešť, Santov, Dunaeďház, Békešská Čaba, Tardoš, Ďurka, Níža, Netejč, Šárišáp a Mlynky. Na základe rozhodnutia kuratória VPN ZSM koordinátorkou, hlavnou organizátorkou programu aj v tomto roku je autorka projektu, predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková. Cieľom programu Poznaj svoje korene - Škola v prírode na Slovensku je v slovenskom prostredí zabezpečiť pre žiakov slovenských národnostných škôl možnosť zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku; prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu; pripraviť sa na štátnu skúšku zo slovenského jazyka a spoznávať históriu, kultúru a prírodné krásy Slovenska.

Členovia Správnej rady VPN ZSM vyčlenili 2 600 € na tohtoročný Folklórny festival Slovákov v Maďarsku a 900 € na podporu vydania publikácie Slovenská kuchyňa. VPN ZSM vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o podporu slovenskej národnostnej menšiny v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2019. Žiadosti na podporu projektov mohli podávať školské a vzdelávacie inštitúcie, študenti vysokých škôl, pedagógovia, spoločenské organizácie, miestne a regionálne slovenské samosprávy ako aj fyzické osoby. Cieľom podpory je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku, k zachovaniu slovenských kultúrnych hodnôt, k podpore slovenskej záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti. Uprednostňovali sa žiadosti zamerané na uskutočnenie Koncepcie rozvoja slovenského výchovno-vzdelávacieho systému v Maďarsku - Akčného plánu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku; programy, ktoré prebiehajú v slovenskom jazyku a ktoré prispievajú k posilňovaniu slovenského národnostného povedomia; programy slúžiace na zachovanie slovenského jazyka a oživovanie slovenských tradícií, resp. účasť na slovenských regionálnych a celoštátnych podujatiach a (súťažných) kultúrnych prehliadkach a stretnutiach, ako aj spoločenských fórach o aktuálnom dianí v kruhu Slovákov v Maďarsku. Do súbehu prišlo 92 projektov, suma požadovaných dotácií spolu: 19 586 730 forintov. Kuratórium v tomto roku nezamietlo ani jednu žiadosť, 92 súbehov podporilo celkovou sumou 11 568 450 forintov (36 150 €).

Kuratórium VPN ZSM vymenováva ZSM ako zriaďovateľ. V zmysle uznesenia Valného zhromaždenia ZSM kuratórium tvoria: Matej Šipický (predseda), Anna Komjáthiová, Tomáš Nagy, Marta Papučková, Silvia Piššová Hégelyová, Vlasta Zsákaiová a Ruženka Egyedová Baráneková. Členkami Revíznej komisie VPN ZSM sú Alžbeta Szabová, Žofia Štrbiková a Judita Orliczká, tajomníkom VPN ZSM je Imrich Fuhl.

vpnvysl1
Stiahnite si: http://www.oslovma.hu/XXX/VpnVys19.rtf

Podpory Verejnoprospešnej nadácie
Zväzu Slovákov v Maďarsku na rok 2019

Školstvo, výchovno-vzdelávacia činnosť

Žiadateľ

Projekt

Suma

Katarína Lešťanová (Sarvaš)

Školné, resp. poplatky spojené so štúdiom

300 000 Ft

Slovenská samospráva v Irminčoku

IX. Citarový tábor

140 000 Ft

Materská škola Záhrada víl v Békešskej Čabe

Návšteva samoty Haluška

69 000 Ft

Ladislav Lőrik (Ďurka)

Vystúpenie žiakov s kapelou Čibaj Banda

50 000 Ft

Zoltán Berényi (Ďurka)

Slovenská jazyková súťaž

80 000 Ft

Slovenská samospráva v Horných Peťanoch

Adventné popoludnie

50 000 Ft

VP Nadácia Pre Čív

Pobyt žiakov - slovenčinárov na Slovensku

60 000 Ft

Materská škola Dlaníček v Teranoch

Návšteva slovenskej družobnej obce

150 000 Ft

Nadácia pre školu v Mlynkoch

VII. tematický deň „Slováci v Maďarsku”

110 000 Ft

Nadácia pre školu v Mlynkoch

Účasť na Slovenských spievankách a veršovačkách

94 000 Ft

Slovenská samospráva v Santove

Žiaci zo Santova do Bojníc

50 000 Ft

Slovenská samospráva v Dunaeďháze

Slnečnica - Zachovanie miestnych slovenských tradícií

100 000 Ft

Základná škola v Tardoši

Nákup učebných pomôcok

120 000 Ft

Základná škola v Novej Hute

Účasť na Slovenských spievankách a veršovačkách

139 700 Ft

Základná škola v Novej Hute

Nákup učebných pomôcok a jazykových kníh

110 000 Ft

Základná škola v Novej Hute

Poznávací zájazd žiakov na Slovensko

50 000 Ft

Základná škola v Slovenskom Komlóši

Nákup učebných pomôcok

50 000 Ft

Monika Szabová (Čobánka)

Metodické pomôcky pre učiteľov vyššieho stupňa ZŠ

200 000 Ft

Základná škola v Dabaši-Šáre

Slovenský národnostný týždeň

150 000 Ft

Celoštátna cudzojazyčná knižnica (Budapešť)

Súťaž pre mladých prekladateľov

100 000 Ft

Materská škola v Mlynkoch

Nákup učebných pomôcok

50 000 Ft

Slovenská samospráva v Orosláni

Tábor mládežníckej dychovej skupiny Krídlovka

200 000 Ft

Základná škola v Čabačude

Slovenské národnostné dni

100 000 Ft

Spolok gerendášskych Slovákov

Letný detský tábor na Slovensku

200 000 Ft

Slovenská samospráva v Gerendáši

Deň detí

50 000 Ft

Podpora kultúrnych aktivít

Žiadateľ

Projekt

Suma

Slovenská samospráva v Sudiciach

VII. Slovenský majáles

150 000 Ft

Spolok Slovákov v Čabačude

Celoštátne stretnutie aktivistov ZSM

300 000 Ft

Spolok Slovákov v Čabačude

Slovenská gazdinka (na veľvyslanectve)

300 000 Ft

Čabianska organizácia Slovákov

Prehliadky tradícií podľa ročného obdobia

80 000 Ft

Čabianska organizácia Slovákov

Výstava a odborná cesta zberateľov na Slovensku

50 000 Ft

Čabianska organizácia Slovákov

Obnovenie krojov

50 000 Ft

Folklórny spolok Horenka v Kétšoproni

Účasť na folklórnych slávnostiach v Detve

260 000 Ft

Slovenská samospráva v Eleku

Slovenský tanečný festival

100 000 Ft

Organizácia komlóšskych Slovákov

Slovenský gastronomický deň

150 000 Ft

Pobočka ZSM v Jači

Slovenský folklórny večierok

60 000 Ft

Slovenský klub v Horných Peťanoch

Študijná cesta na Slovensko

100 000 Ft

Slovenská samospráva v Horných Peťanoch

Národnostný deň

180 000 Ft

Pobočka ZSM v Kestúci

Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku

60 000 Ft

Pobočka ZSM v Čuvári

Čuvárska svadba

100 000 Ft

Pobočka ZSM v Čuvári

Účasť na folklórnych festivaloch

100 000 Ft

Pobočka ZSM v Čuvári

Nákup hudobných nástrojov

72 000 Ft

Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti

Pamätná tabuľa Juraja Bielika

180 000 Ft

FS Veľká Bukovinka v Répašskej Hute

Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku

300 000 Ft

Slovenská samospráva v Répašskej Hute

Obecný deň

160 000 Ft

Spolok Slovákov v Poľnom Berinčoku

Prezentácia kultúry miestnych Slovákov

100 000 Ft

Spolok Slovákov v Poľnom Berinčoku

Návšteva Hontianskeho festivalu

150 000 Ft

Peštiansky región ZSM

Doškoľovanie, stretnutie vedúcich pobočiek

200 000 Ft

Slovenská samospráva v Malej Hute

Slovenské adventné stretnutie

50 000 Ft

Gastronomická a turistická jednota DS ČABA300

Gastronomická a turistická mapa Dolnozemských Slovákov

60 000 Ft

Gastronomická a turistická jednota DS ČABA300

Čabianska klbása a jej súrodenci (publikácia)

60 000 Ft

Pobočka ZSM v Šárišápe

Slovenské banícke tradície

70 000 Ft

Pobočka ZSM v Šárišápe

Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku

70 000 Ft

Slovenská samospráva v Gute

Zbieranie materiálu ku knihe o Gute

125 000 Ft

Slovenský páví krúžok v Mlynkoch

Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku

70 000 Ft

Slovenský páví krúžok v Mlynkoch

Spoločné oslavy s DH Šarfianka

100 000 Ft

Slovenská samospráva v Šalgótarjáne

Medzinárodné stretnutie netradičných hudobných nástrojov

170 000 Ft

Slovenská samospráva v Šalgótarjáne

Slovenské a folkové dni

250 000 Ft

Klub dôchodcov Jasná jeseň v Dunaeďháze

Družobné styky s obcou Svätý Peter na Slovensku

100 000 Ft

Slovenská samospráva v Slovenskom Komlóši

Nástenný kalendár „Veselo na Komlóši“

80 000 Ft

Slovenská samospráva XII. obvodu Budapešti

Zborník Výhonky 40

200 000 Ft

Slovenská samospráva v Čorváši

Slovenský národnostný deň

100 000 Ft

Slovenská samospráva v Legínde

Slovenský národnostný deň

50 000 Ft

Slovenská samospráva v Legínde

Adventné popoludnie a Vianoce

50 000 Ft

Slovenská samospráva v Číve

Čívske dni

200 000 Ft

Pobočka ZSM v Čobánke

Účasť a kultúrnych podujatiach

80 000 Ft

Pobočka ZSM v Čobánke

Doškoľovanie a slovenské jazykové hodiny

100 000 Ft

Slovenská samospráva v Agárde

Študijná cesta na Slovensko

150 000 Ft

Slovenská samospráva v Níži

Adventná slávnosť

50 000 Ft

Klub Jasienky v Níži

Účasť na folklórnych slávnostiach v Detve

120 000 Ft

Slovenská samospráva v Tardoši

Slovenské inšpirácie - Preklad knihy

50 000 Ft

Slovenská samospráva v Tardoši

Deň tardošských Slovákov

150 000 Ft

Slovenská samospráva v Pilíšskej Čabe

Zaobstaranie krojov

100 000 Ft

Slovenská samospráva v Čemeri

Vyhotovenie tradičnej pece

200 000 Ft

Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku

OSMM 30

150 000 Ft

Mestská knižnica v Malom Kereši

Diela a spisy Štefana Lešku v miestno-historickej zbierke

150 000 Ft

Folklórne združenie Dúha v Malom Kereši

Zaobstaranie krojov

150 000 Ft

Slovenská samospráva Komárňansko-ostrihomskej župy

Celoštátne stretnutie aktivistov ZSM

300 000 Ft

Slovenská samospráva Komárňansko-ostrihomskej župy

Doškoľovanie slovenských aktivistov župy

120 000 Ft

Spevácka skupina Horenka v Novej Hute

Spolupráca so Slovákmi v Čabačude

158 750 Ft

Slovenský spevácky zbor Ozvena (Budapešť)

Odborné sústredenie

180 000 Ft

Slovenský spevácky zbor Ozvena (Budapešť)

IX. Medzinárodné stretnutie slovenských speváckych zborov

150 000 Ft

Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti

Družobné styky s Mojmírovcami

160 000 Ft

Pobočka ZSM v Číve

Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku

90 000 Ft

Slovenská samospráva vo Vacove

Slovenské Vianoce

60 000 Ft

Pobočka ZSM v Orosláni

Zhotovenie letného národnostného oblečenia

50 000 Ft

Združenie Novohradsko-hevešských Slovákov

Regionálny slovenský deň v Šalgótarjáne

200 000 Ft

Slovenská samospráva v Tatabányi-Bánhide

Klub priateľov slovenského jazyka

100 000 Ft

Slovenská samospráva v Tatabányi-Bánhide

Slovenské banícke tradície

80 000 Ft

Pobočka ZSM v Pišpeku

Účasť na folklórnych slávnostiach v Detve

100 000 Ft

Pobočka ZSM v Pišpeku a M. Berényiová

Príprava publikácie

100 000 Ft

Slovenská samospráva Novohradskej župy

XVI. Regionálny slovenský deň

240 000 Ft

Slovenská samospráva Novohradskej župy

Novohradské národnostné stretnutie v obci Banka

250 000 Ft