Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku
Výzva na predkladanie žiadostí o podporu

Stiahnite si prílohy: http://www.oslovma.hu/XXX/VpnZsm20.rtf 

Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o podporu slovenskej národnostnej menšiny v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2020. Finančná podpora sa poskytuje na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky s vládou Maďarska o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z 12. decembra 2003. VPN ZSM touto výzvou podporí projekty zamerané na aktivity v časovom období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

Žiadosti na podporu projektov môžu podávať:

a) školské a vzdelávacie inštitúcie - na financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v školských a vzdelávacích inštitúciách zabezpečujúcich výučbu slovenského jazyka alebo výučbu v slovenskom jazyku, resp. v oblasti slovenskej kultúry na území Maďarska,

b) študenti vysokých škôl - na podporu študentom vysokých škôl študujúcim na území Maďarska, ktorá prispeje k zachovaniu a rozvoju kultúrnej alebo jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine,

c) pedagógovia - na podporu ďalšieho vzdelávania pedagógov vyučujúcich na základných, stredných a vysokých školách na území Maďarska slovenský jazyk alebo v slovenskom jazyku, resp. slovenskú kultúru, pokiaľ je toto organizované slovenskými inštitúciami na území Maďarska,

d) spoločenské organizácie, miestne a regionálne slovenské samosprávy - na podporu spoločenských organizácií založených na území Maďarska, ktorých činnosť smeruje k podpore zachovania a rozvoja jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska.

e) fyzické osoby na vyššie uvedené ciele.

Cieľ podpory:

Cieľom podpory je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku, k zachovaniu slovenských kultúrnych hodnôt, k podpore slovenskej záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti a k spoznávaniu súčasnej slovenskej kultúry.

Uprednostňujú sa žiadosti zamerané na:

- programy, ktoré prebiehajú v slovenskom jazyku a ktoré prispievajú k posilňovaniu slovenského národnostného povedomia,

- programy slúžiace na zachovanie slovenského jazyka a oživovanie slovenských tradícií usporiadané v spolupráci s miestnou alebo regionálnou občianskou organizáciou Slovákov v Maďarsku,

- vydavateľskú činnosť, jubilujúce kultúrne telesá a prípravy na sčítanie obyvateľstva,

- uskutočnenie Akčného plánu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku - Koncepcie rozvoja slovenského výchovno-vzdelávacieho systému v Maďarsku,

- účasť na slovenských regionálnych a celoštátnych podujatiach a (súťažných) kultúrnych prehliadkach a stretnutiach, ako aj spoločenských fórach o aktuálnom dianí v kruhu Slovákov v Maďarsku.

Povinné prílohy:

- popis projektu (približne 1 strana) v slovenskom jazyku,

- presný rozpočet.

Maximálna výška podpory na jednu žiadosť o podporu projektu: 400 000 Ft.

Termín zaslania žiadostí: do 17. júna 2020 (rozhoduje poštová pečiatka).

Rozhodnutie kuratória VPN ZSM: koncom júna 2020

Upozornenie: Žiadosť o podporu treba zaslať na osobitnom tlačive, ktoré si môžete stiahnuť na: http://www.oslovma.hu/XXX/VpnZsm20.rtf. Žiadosti - samozrejme, spolu s prílohami - treba zaslať ako elektronickou poštou na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tak aj vo vytlačenej podobe (stačí v jednom exemplári) na poštovú adresu tajomníka VPN ZSM Imricha Fuhla: Pilisszentkereszt, Forrás u. 71., PSČ: 2098. V prípade potreby ďalšie informácie získate od tajomníka VPN ZSM Imricha Fuhla - č. tel.: +36 20 316 7402, administratívnu pomoc vám poskytnú aj kurátori VPN ZSM:

Matej Šipický (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

Anna Komjáthiová (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

Tomáš Nagy (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

Marta Papučková (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

Sylvia Pissová Hégelyová (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

Vlasta Zsákaiová (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

Ruženka Egyedová Baráneková (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

V rámci opatrení vzhľadom na ďalšie šírenie koronavírusu COVID-19, s prihliadnutím na vývoj situácie v kontexte s pandémiou a v záujme plnenia opatrení vlády SR a vlády Maďarska proti koronavírusu Správna rada VPN ZSM si vyhradzuje právo zmeny vo všetkých otázkach obsiahnutých v tejto výzve.

Stiahnite si prílohy: http://www.oslovma.hu/XXX/VpnZsm20.rtf

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu v roku 2020

Verejnoprospešná nadácia ZSM                                       Príloha č. 1

Popis projektu

Program: Projekty na aktivity Slovákov žijúcich v Maďarsku v roku 2020

Žiadateľ (organizácia, fyzická osoba):

Názov projektu:

Druh aktivity, zámery a ciele projektu, komu je určený, význam...

(Približne 1 strana v slovenskom jazyku)

 

Verejnoprospešná nadácia ZSM                                       Príloha č. 2

Rozpočet projektu

Program: Projekty na aktivity Slovákov žijúcich v Maďarsku v roku 2020

Žiadateľ (organizácia, fyzická osoba):

Názov projektu:

Termín realizácie:                                          Miesto realizácie:

Náklady

Celkový

rozpočet

Požadované

od VPN ZSM

v HUF

v HUF

Číslo

Nákladové položky - druh

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Spolu:

II. Príjmy (tržby)

III. Rozdiel I. - II.

IV. Požadovaný príspevok od VPN ZSM

Vypracoval:                                                                 Schválil:

(meno, podpis)                                                 (meno, podpis, pečiatka)

V                                                                                 dňa

Poznámky:      

  • Rozpočet je potrebné spracovať za každý projekt osobitne.
  • Za projekt nemožno považovať celoročnú činnosť žiadateľa.
  •  

Verejnoprospešná nadácia ZSM                                       Príloha č. 3

Údaje, informácie o žiadateľovi

Program: Projekty na aktivity Slovákov žijúcich v Maďarsku v roku 2020

Žiadateľ (organizácia)            v slovenčine:

v maďarčine:

Adresa (u fyzickej osoby uviesť trvalé bydlisko):

Organizačno-právna forma:

Zameranie a pôsobnosť organizácie:

Počet členov:

Názov a adresa banky žiadateľa:

Číslo účtu žiadateľa:

IBAN žiadateľa:

BIC/SWIFT kód banky žiadateľa:

Štatutárny zástupca žiadateľa (meno a priezvisko):

Telefón:                                      Fax:

E-mail:                                        Mobil:

Kontaktná osoba pre styk s VPN ZSM (meno a priezvisko):

Adresa kontaktnej osoby:

Telefón:                                      Fax:

E-mail:                                        Mobil:

Názov projektu:

Požadovaná výška príspevku v HUF:

Celkové náklady na realizáciu projektu v HUF:

Autor projektu:

Termín realizácie projektu (začiatok - koniec):

Ďalšie zdroje financovania projektu:

Finančné prostriedky pridelené z iných štátnych, samosprávnych, občianskych zdrojov
z Maďarska a SR v predchádzajúcich rokoch:

Rok

Maďarsko

Slovenská republika

2017

2018

2019

Najvýznamnejšie aktivity uskutočnené v posledných troch rokoch:

Miesto, dátum:

podpis štatutárneho zástupcu                                                           podpis kontaktnej osoby

pečiatka žiadateľa