Vláda Slovenskej republiky prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) poskytla finančnú podporu vo výške 99.581 € pre VPN ZSM ako súčasť štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí na realizáciu Dohody medzi vládou SR a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z r. 2003. V zmysle Zmluvy o poskytnutí podpory uzatvorenej medzi ÚSŽZ a VPN ZSM nadácia je oprávnená použiť maximálne 10 % zo sumy poskytnutej podpory na vlastné prevádzkové náklady, na organizovanie, zverejňovanie, realizáciu a kontrolu prideľovania podpôr žiadateľom. V roku 2021 naše prevádzkové náklady činili 8 138,94 € (z toho 1 438,71 € bankové náklady).

Kuratórium v roku 2021 vyčlenilo na štyri turnusy Školy v prírode - Poznaj svoje korene 40 000 € (použitých bolo presne 40 221,46 €). V rámci prípravy VPN ZSM vypísala súbeh pre slovenské národnostné školy v Maďarsku. V poradí už pätnásty ročník Školy v prírode sa uskutočnil v intervale od 5. septembra do 3. októbra 2021 v Penzióne Tále uprostred nízkotatranskej prírody (pod južnými svahmi Chopku a Ďumbiera). Školy v prírode sa zúčastnili žiaci 6.-8. ročníkov základných škôl a pedagógovia - slovenčinári zo škôl, ktoré sa zapojili do programu. Na základe rozhodnutia kuratória VPN ZSM koordinátorkou, hlavnou organizátorkou programu aj v roku 2021 bola autorka projektu, predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková. Cieľom programu Poznaj svoje korene - Škola v prírode na Slovensku je v slovenskom prostredí zabezpečiť pre žiakov slovenských národnostných škôl možnosť zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku; prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu; pripraviť sa na štátnu skúšku zo slovenského jazyka a spoznávať históriu, kultúru a prírodné krásy Slovenska.

Členovia Správnej rady VPN ZSM vyčlenili 3 000 € na Folklórny festival Slovákov v Maďarsku, 1 000 € na celoštátnu súťaž pre spevácke a folklórne skupiny Slovenský škovránok a vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí o podporu slovenskej národnostnej menšiny v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2021. Žiadosti na podporu projektov mohli podávať školské a vzdelávacie inštitúcie, študenti vysokých škôl, pedagógovia, spoločenské organizácie, miestne a regionálne slovenské samosprávy, ako aj fyzické osoby. Cieľom podpory je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku, k zachovaniu slovenských kultúrnych hodnôt, k podpore slovenskej záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti. Uprednostňovali sa programy, ktoré prebiehajú v slovenskom jazyku a ktoré prispievajú k posilňovaniu slovenského národnostného povedomia; žiadosti zamerané na vydavateľskú činnosť, jubilujúce kultúrne telesá a prípravy na sčítanie obyvateľov; uskutočnenie Koncepcie rozvoja slovenského výchovno-vzdelávacieho systému v Maďarsku - Akčného plánu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku; programy slúžiace na zachovanie slovenského jazyka a oživovanie slovenských tradícií, resp. účasť na slovenských regionálnych a celoštátnych podujatiach a (súťažných) kultúrnych prehliadkach a stretnutiach, ako aj spoločenských fórach o aktuálnom dianí v kruhu Slovákov v Maďarsku. Do súbehu prišlo 95 projektov, suma požadovaných dotácií spolu: 26 973 220 forintov. Kuratórium v roku 2021 nezamietlo ani jednu žiadosť, 95 súbehov podporilo celkovou sumou 18 010 580 forintov /51 626,10 €/.

V Budapešti, 22. apríla 2022

Matej Šipický (predseda)
Imrich Fuhl (tajomník)

Sumár finančného vyhodnotenia /€/

Podpora školských a kultúrnych aktivít

51 626,10

Prevádzkové náklady (vrátane 1 438,71 € bankových)

8 138,94

Škola v prírode „Poznaj svoje korene“

40 221,46

Spolu:

99 986,50

Dotácia ÚSŽZ:

99 581

Zostatok / Rozdiel:

405,50

Sumár - Výdavky VPN ZSM v roku 2021 /€/

Pomenovanie

Škola

v prírode

„Poznaj svoje

korene“ -

/€/

Podpora školských a kultúrnych aktivít

/€/

Prevádzkové náklady

Fungovanie /€/

Celkove /€/

Hmotné prostriedky

813,19

813,19

Kancelárske potreby, tlačivá

631,57

171,57

803,14

Materiálové náklady celkove

631,57

0,00

984,76

1 616,33

Vystúpenie

0,00

Cestovanie / Preprava

4 469,89

4 469,89

Ubytovanie

28 454,00

28 454,00

Služby celkove

32 923,89

0,00

0,00

32 923,89

Bankové náklady

1 438,71

1 438,71

Vstupenky

308,00

308,00

Iné služby

6 358,00

5 715,47

12 073,47

Iné služby celkove

6 666,00

0,00

5 715,47

12 381,47

Reprezentácia

0,00

Poskytnuté podpory

51 626,10

51 626,10

Vecné investície
s menšou hodnotou

0,00

Straty pre zmeny
menového kurzu

0,00

Výdavky celkove

40 221,46

51 626,10

8 138,94

99 986,50

Získaná dotácia

44 000,00

48 300,00

7 281,00

99 581,00

Rozdiel (zostatok)

-3 778,54

3 326,10

857,94

405,50

Iné príjmy

Pomer podpory (príjmy)

0,91

1,07

1,12

1,00

Pomer použitia (výdavky)

0,40

0,52

0,08

1,00