Kuratórium Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku na svojom zasadnutí 30. júna 2020 rozhodlo o udelení podpory na aktivity zamerané na zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska - na Školu v prírode a na kultúrno-osvetovú činnosť.

Stiahnite si: http://www.oslovma.hu/XXX/VpnVys20.rtf

Kuratórium Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) na svojom zasadnutí 30. júna 2020 rozhodlo o udelení podpôr na aktivity zamerané na zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska. Vláda Slovenskej republiky prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) poskytla finančnú podporu vo výške 99 581,76 € pre VPN ZSM ako súčasť štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí na realizáciu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z r. 2003. V zmysle Zmluvy o poskytnutí podpory uzatvorenej medzi ÚSŽZ a VPN ZSM nadácia je oprávnená použiť maximálne 10 % zo sumy poskytnutej podpory na vlastné prevádzkové náklady, na zabezpečenie organizovania, zverejňovania, realizácie a kontroly prideľovania podpôr žiadateľom.
Kuratórium vyčlenilo na štyri turnusy tohtoročnej Školy v prírode - Poznaj svoje korene 44 000 €. V rámci prípravy VPN ZSM vypísala súbeh pre slovenské národnostné školy v Maďarsku. V poradí už trinásty ročník Školy v prírode sa uskutoční v intervale od 30. augusta do 27. septembra 2020 v Hoteli Lomnistá v lokalite Jasenie (20 km od Brezna). Školy v prírode sa zúčastnia žiaci 6.-8. ročníkov základných škôl a pedagógovia - slovenčinári zo škôl, ktoré sa zapojili do programu. Spolu ide o viac ako dvesto účastníkov. Na základe rozhodnutia kuratória VPN ZSM koordinátorkou, hlavnou organizátorkou programu aj v tomto roku je autorka projektu, predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková. Cieľom programu Poznaj svoje korene - Škola v prírode na Slovensku je v slovenskom prostredí zabezpečiť pre žiakov slovenských národnostných škôl možnosť zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku; prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu; pripraviť sa na štátnu skúšku zo slovenského jazyka a spoznávať históriu, kultúru a prírodné krásy Slovenska.
Členovia Správnej rady VPN ZSM vyčlenili 2 300 € na tohtoročný Folklórny festival Slovákov v Maďarsku a vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí o podporu slovenskej národnostnej menšiny v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2020. Žiadosti na podporu projektov mohli podávať školské a vzdelávacie inštitúcie, študenti vysokých škôl, pedagógovia, spoločenské organizácie, miestne a regionálne slovenské samosprávy, ako aj fyzické osoby. Cieľom podpory je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku, k zachovaniu slovenských kultúrnych hodnôt, k podpore slovenskej záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti. Uprednostňovali sa žiadosti zamerané na vydavateľskú činnosť, jubilujúce kultúrne telesá a prípravy na sčítanie obyvateľov v roku 2021; uskutočnenie Koncepcie rozvoja slovenského výchovno-vzdelávacieho systému v Maďarsku - Akčného plánu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku; programy, ktoré prebiehajú v slovenskom jazyku a ktoré prispievajú k posilňovaniu slovenského národnostného povedomia; programy slúžiace na zachovanie slovenského jazyka a oživovanie slovenských tradícií, resp. účasť na slovenských regionálnych a celoštátnych podujatiach a (súťažných) kultúrnych prehliadkach a stretnutiach, ako aj spoločenských fórach o aktuálnom dianí v kruhu Slovákov v Maďarsku. Do súbehu prišlo 104 projektov, suma požadovaných dotácií spolu: 30 392 367 forintov. Kuratórium v tomto roku podporilo 97 súbehov celkovou sumou 15 870 290 forintov (46 000 €) a pre obmedzené možnosti VPN ZSM, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, resp. z formálnych dôvodov zamietlo 7 žiadostí.
Kuratórium VPN ZSM vymenováva ZSM ako zriaďovateľ. V zmysle uznesenia Valného zhromaždenia ZSM kuratórium tvoria: Matej Šipický (predseda), Anna KomjáthiováTomáš NagyMarta Papučková, Silvia Piššová HégelyováVlasta Zsákaiová Ruženka Egyedová Baráneková. Členkami Revíznej komisie VPN ZSM sú Alžbeta SzabováŽofia Štrbiková a Judita Orliczká, tajomníkom VPN ZSM je Imrich Fuhl.

Podpory Verejnoprospešnej nadácie
Zväzu Slovákov v Maďarsku na rok 2018

Školstvo, výchovno-vzdelávacia činnosť

Žiadateľ

Projekt

Suma (HUF)

Atila Rusnák

Metodické pomôcky pre učiteľov vyššieho stupňa

200 000

Bertalan Bertók

Týždeň pre čemerských školákov o Slovákoch

48 500

Základná škola v Čabačude

Slovenské národnostné dni

140 000

Slovenská škola v Budapešti

Komunikačná súťaž

110 000

Spolok gerendášskych Slovákov

Detský tábor na Slovensku

150 000

Slovenská samospráva v Novej Hute

Nákup učebných pomôcok

140 590

Materská škola Dlaníček v Teranoch

Návšteva slovenskej školy a slov. ev. kostola v Budapešti

127 000

Slovenská samospráva v Níži

Regionálna súťaž slovenských školákov Novohradské lipky

150 000

Slovenská samospráva v Níži

S deťmi Od Ondreja do Vianoc

100 000

Základná škola v Níži

Nacvičovanie slovenských ľudových tancov

200 000

Slovenská samospráva v Ďurke

Slovenský tanečný dom pre deti

80 000

Nadácia pri Slovenskej škole v Slov. Komlóši

Mesiac slovenskej kultúry

250 000

Slovenská škola v Budapešti

Doškoľovanie slovenských národnostných pedagógov

175 000

Slovenská samospráva v Horných Peťanoch

Zaobstaranie krojov pre deti

150 000

Slovenský klub v Horných Peťanoch

Zaobstaranie krojov pre deti

150 000

Nadácia pre školu v Mlynkoch

VIII. tematický deň „Slováci v Maďarsku”

140 000

Základná škola v Dabaši-Šáre

Slovenský národnostný týždeň

140 000

Tomáš Nagy (Dabaš-Šára)

Študijné

150 000

Monika Szabová

Súťaž Korene a konáre

300 000

Materská škola Záhrada víl v Békešskej Čabe

Deň Slovákov v škôlke Záhrada víl

55 000

Materská škola Záhrada víl v Békešskej Čabe

Nové tričká pre škôlkarov

80 000

Slovenská samospráva v Tardoši

Nákup učebných pomôcok

120 000

Podpora kultúrnych aktivít

Žiadateľ

Projekt

Suma

Spolok Slovákov v Poľnom Berinčoku

Jubileum speváckeho zboru

280 000

Spolok Slovákov v Poľnom Berinčoku

Prezentácia kultúry miestnych Slovákov

130 000

Slovenská samospráva v Sudiciach

Jubilejný kultúrny program

200 000

Pobočka ZSM v Pišpeku a M. Berényiová

Príprava publikácie o regióne v povodí Galgy

170 000

Čabianska organizácia Slovákov

Jubileum krúžku Rozmarín a spevokolu Čabianska ružička

150 000

Slovenská samospráva XVII. obvodu Budapešti

Slovenské adventné stretnutie

70 000

Slovenská samospráva XVII. obvodu Budapešti

Kurz slovenského jazyka

100 000

Kultúrny spolok pre Mlynky

Zaobstaranie krojov

50 000

Kultúrny spolok pre Mlynky

Adventný koncert

80 000

Pobočka ZSM v Hollóháze

Družobné styky s mestom Bardejov

120 000

Slovenský spevácky zbor Ozvena (Budapešť)

Odborné sústredenie

300 000

Slovenský spevácky zbor Ozvena (Budapešť)

Vydanie CD

200 000

Gastronomická a turistická jednota DS ČABA300

Slovenskí záhradkári - naši príkladní predkovia

80 000

Gastronomická a turistická jednota DS ČABA300

Dolnozemskí hrdinovia N°1 - Samuel Tešedík

50 000

Slovenská samospráva v Dabaši-Šáre

Kurz slovenského jazyka

100 000

Slovenská samospráva v Dabaši-Šáre

Technické vybavenie

100 000

Kapela Csibaj Banda v Jači

Nákup hudobných nástrojov

200 000

Spolok Slovákov v Čabačude

Celoštátne stretnutie Slovákov

160 000

Pobočka ZSM v Orosláni

Sústredenie aktivistov pred sčítaním obyvateľov

150 000

Slovenská samospráva v Orosláni

Zaobstaranie krojov pre tanečnú skupinu Bránička

120 000

Slovenská samospráva Boršodsko-A-Z. župy

Regionálny slovenský deň

150 000

Slovenská samospráva XII. obvodu Budapešti

Spolupráca s Maticou slovenskou v Martine

60 000

Slovenská samospráva XII. obvodu Budapešti

Prezentácia pamätnice 4. kongresu slovanských národov

60 000

Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti

Slovenská svätá omša na počesť V. Uhlára

160 000

Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti

Deň národností

150 000

Slovenská samospráva v Šalgótarjáne

Slovenské Vianoce / Kvíz o Slovákoch

200 000

Slovenská samospráva Novohradskej župy

Novohradské národnostné stretnutie v obci Banka

380 000

Slovenská samospráva v Šalgótarjáne

Medzinárodné stretnutie netradičných hudobných nástrojov

220 000

Slovenská samospráva v Šalgótarjáne

Slovenské a folkové dni

250 000

Slovenská samospráva Novohradskej župy

XVII. Regionálny slovenský deň

300 000

Slovenská samospráva v Malej Hute

Slovenské adventné stretnutie

100 000

Rudo Fraňo (Senváclav)

Publikácia Slovenské potulky Pilíšom

250 000

Pobočka ZSM v Čuvári

Nákup kroja pre spevácku skupinu Ženský hlas

144 200

Pobočka ZSM v Čuvári

20. výročie založenia speváckej skupiny Ženský hlas

200 000

Slovenská samospráva v Níži

Stretnutie slovenských klubov a samospráv

170 000

Slovenská samospráva v Gute

Kurz slovenského jazyka

200 000

Slovenský páví krúžok v Mlynkoch

Oslavy 55. výročia založenia Pávieho krúžku

150 000

Slovenská samospráva v Čabasabadi

Vydanie publikácie o sálašských školách

200 000

Slovenská samospráva v Ďurke

Vydanie publikácie o živote Slovákov v Ďurke

200 000

Slovenská samospráva v Slovenskom Komlóši

Deň národností / Nástenný kalendár

80 000

Organizácia komlóšskych Slovákov

Komlóšske dni - Slovenská gastronómia

200 000

Tanečný spolok Komlóš

Zaobstaranie krojov

200 000

Slovenská samospráva Budapešti

Prezentácia knihy Slovenská Budapešť

150 000

Slovenská samospráva Budapešti

Púť do Velehradu

130 000

Slovenská samospráva Budapešti

Stretnutie na pamiatku L. Petra

150 000

Slovenská samospráva II. obvodu Budapešti

Slávnosť k jubileu A. Divičanovej

150 000

Peštiansky región ZSM

Doškoľovanie, stretnutie vedúcich pobočiek

200 000

Folklórny spolok Horenka v Kétšoproni

Vydanie DVD - miestne slovenské piesne

250 000

Slovenská samospráva v Eleku

Slovenské dni (so zabíjačkou)

50 000

Spolok pre zachovávanie tradícií v Agárde

Oberačková slávnosť

150 000

Slovenská samospráva v Legínde

Oživenie miestneho kroja

150 000

Slovenská samospráva v Legínde

Vydanie DVD - slovenské zvyky, piesne a náš kroj

100 000

Slovenská samospráva v Čorváši

Zariadenie knižnice v novom slovenskom dome

150 000

Folklórny spolok Zelený Veniec v Ečeri

Zaobstaranie krojov

200 000

Folklórne združenie Dúha v Malom Kereši

Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku

210 000

Folklórne združenie Dúha v Malom Kereši

Zaobstaranie krojov

120 000

Knižnica a dok. centrum Slovákov v Maďarsku

Nákup dokumentov pre KDCSM

100 000

Slovenská samospráva v Ostrihome (Huti)

Jubileum pávieho krúžku, deň seniorov a tvorivá dielňa

180 000

Folklórny spolok Furmička v Čemeri

Zaobstaranie krojov

300 000

Kultúrny spolok Slnečnice v Dunaeďháze

Zachovanie miestnych slovenských tradícií

300 000

Pobočka ZSM v Šárišápe

100. výročie založenia šárišápskej dychovky

200 000

Pobočka ZSM v Šárišápe

Dotlač knihy Minulosť Šárišápa v obrazoch

200 000

Páví krúžok Borouka v Telekgerendáši

45. výročie založenia pávieho krúžku

200 000

Miestna organizácia ZSM v Čobánke

Slovenský národnostný týždeň

140 000

Slovenská samospráva v Santove

Digitalizácia zbierky ľudových piesní zo Santova

300 000

Miestna organizácia ZSM v Santove

40. výročie založenia pávieho krúžku

150 000

Slovenská samospráva v Santove

Dni kultúrneho dedičstva

80 000

Miestna organizácie ZSM v Kóšpallagu

Slovenské Vianoce s hosťami zo širšieho regiónu

160 000

Slovenská samospráva v Malej Tarči

Národnostné folklórne stretnutie

150 000

Spolok pre zachovávanie slov. trad. vo Veľkom Bánhedeši

Bánhedešské zošity č. 5

200 000

FS Veľká Bukovinka v Répašskej Hute

Účasť na Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku

300 000

FS Veľká Bukovinka v Répašskej Hute

Zaobstaranie krojov pre spevácku skupinu

200 000

Slovenská samospráva v Répašskej Hute

Folklórny tábor

80 000

Slovenská samospráva vo Vacove

Slovenské Vianoce

80 000

Slovenská samospráva Budapešti

Vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák

400 000

Zamietnuté žiadosti, nepodporené projekty

(z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, resp. z formálnych dôvodov)

Žiadateľ

Projekt

Kultúrny spolok pre Mlynky

Nákup zvukovej techniky

Spolok gerendášskych Slovákov

Skrášľovanie pamätného domu

Slovenská samospráva v Novej Hute

Dostavba slovenskej národopisnej výstavy

Slovenská samospráva v Jači

Obnova oblastného domu

Slovenská samospráva v Čemeri

Obnova kuchyne miestneho Domu slovenských tradícií

H. Szilágyiová a B. Hrušková (Budapešť)

Školský výlet do Gemerskej oblasti Slovenského krasu

Slovenská samospráva v Tardoši

Slovenský jazykový a vlastivedný tábor

Stiahnite si: http://www.oslovma.hu/XXX/VpnVys20.rtf