Predmetom Zmluvy je poskytnutie podpory na rok 2014 z rozpočtu Poskytovateľa vo výške 99.581,76 € Prijímateľovi, ako súčasť štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí na realizáciu Dohody medzi vládou SR a vládou MR o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z 12. decembra 2003 (ďalej len „Dohoda“).


Zmluva o poskytnutí podpory č. 900/HU/2014


uzatvorená v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

medzi

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Sídlo:                          Radlinského 13, 817 80 Bratislava 15, Slovenská republika
Zastúpený:                  Igor Furdík,
                                    predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
IČO:30798868
Bankové spojenie:      Štátna pokladnica, Bratislava
IBAN:                        SK 13 8180 0000 0070 0045 7352
SWIFT:                      SUBASKBX
(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku

Sídlo:                          Kondorosi út 10/B. IV/15., 1116 Budapest, Maďarsko
Zastúpený:                  Galavics Gézáné (rodená Gyivicsán Anna)
                                    predsedníčka správnej rady Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku
Registrácia:                 Súd hlavného mesta Budapešť, 12.Pk.64.652/1990/22., ev. č.: 999
Bankové spojenie:      OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 02 Bratislava
Číslo účtu:                  9913244 / 5200
IBAN:                         SK98 5200 0000 0000 0991 3244
SKK, CIF:                  860536
(ďalej len „Prijímateľ“)
(ďalej spoločne len „Zmluvné strany“),

uzatvárajú túto Zmluvu o poskytnutí podpory (ďalej len „Zmluva“).

Článok I

Predmet a účel Zmluvy

 • Predmetom Zmluvy je poskytnutie podpory na rok 2014 z rozpočtu Poskytovateľa vo výške 99.581,76 € (slovom: deväťdesiatdeväťtisíc päťstoosemdesiatjeden eur a sedemdesiatšesť eurocentov) Prijímateľovi, ako súčasť štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí na realizáciu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z 12. decembra 2003 (ďalej len „Dohoda“).
 • Podpora podľa ods. 1 (ďalej len „Podpora“) bude použitá na aktivity zamerané na zachovanie a rozvoj jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska v zmysle čl. II tejto Zmluvy.

Článok II

Podmienky použitia Podpory

 • Poskytovateľ poskytne Podporu Prijímateľovi bezhotovostným prevodom na samostatný účet zriadený na tento účel v banke.
 • Finančné prostriedky Podpory sú účelovo viazané finančné prostriedky a Prijímateľ sa ich zaväzuje použiť na:Prijímateľ je oprávnený použiť maximálne 10 % zo sumy poskytnutej Podpory na vlastné prevádzkové náklady spojené so zabezpečovaním úloh v zmysle Dohody podľa tejto Zmluvy, a to na zabezpečenie organizovania, zverejňovania, realizácie a kontroly prideľovania Podpory žiadateľom.
  • financovanie výchovnovzdelávacieho procesu v školských a vzdelávacích inštitúciách zabezpečujúcich výučbu slovenského jazyka alebo výučbu v slovenskom jazyku alebo výučbu v oblasti slovenskej kultúry na území Maďarska,
  • podporu študentom vysokých škôl študujúcim na území Maďarska, ktorá prispeje k zachovaniu a rozvoju kultúrnej alebo jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine,
  • podporu ďalšieho vzdelávania pedagógov vyučujúcich slovenský jazyk alebo v slovenskom jazyku alebo slovenskú kultúru na základných, stredných a vysokých školách na území Maďarska, pokiaľ je ďalšie vzdelávanie pedagógov organizované slovenskými inštitúciami na území Maďarska,
  • podporu spoločenských organizácií založených na území Maďarska, ktorých činnosť smeruje k podpore zachovania a rozvoja jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska.
 • Prijímateľ pridelí finančné prostriedky Podpory úspešným žiadateľom o poskytnutie podpory na základe výsledkov výberového konania. Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory od Prijímateľa budú obsahovať:
  • údaje o zmluvných stranách,
  • účel a výšku poskytnutej podpory,
  • podmienky použitia a vyúčtovania podpory,
  • spôsob kontroly použitia podpory a plnenia zmluvných podmienok,
  • sankcie za porušenie zmluvných podmienok.
 • Oprávnenými žiadateľmi na poskytnutie finančnej podpory od Prijímateľa sú:
  • školské a vzdelávacie inštitúcie vymedzené ods. 2 písm. a) tohto článku,
  • študenti vysokých škôl definovaní v ods. 2 písm. b) tohto článku,
  • pedagógovia definovaní v ods. 2 písm. c) tohto článku,
  • spoločenské organizácie vymedzené v ods. 2 písm. d) tohto článku.

Článok III

Povinnosti Prijímateľa

 • Prijímateľ je povinný:
  • zabezpečiť zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o pridelenie finančnej podpory od Prijímateľa v roku 2014 v zmysle Dohody a tejto Zmluvy v tlačových a elektronických médiách vychádzajúcich v slovenskom a maďarskom jazyku v Maďarsku, ako aj prostredníctvom internetu, a to maximálne transparentnou formou,
  • zaslať Poskytovateľovi príslušný dokument Prijímateľa so zoznamom podporených projektov, a to v lehote do 15 dní po schválení finančnej podpory žiadateľom,
  • viesť vlastnú evidenciu o pridelených finančných podporách (schválených projektoch),
  • niesť zodpovednosť za poskytovanie Podpory v zmysle Dohody a tejto Zmluvy v súlade so zásadami transparentnosti a nestrannosti tak, aby Podpora bola poskytnutá projektom s najväčším prínosom pre dosiahnutie cieľov Dohody,
  • nahradiť Poskytovateľovi škodu, ktorá mu vznikne nedodržaním záväzkov podľa tejto Zmluvy.
 • Prijímateľ je povinný vyúčtovať Podporu Poskytovateľovi do 31. marca 2015.
 • Vyúčtovanie Podpory musí obsahovať písomné vecné a finančné vyhodnotenie všetkých podporených projektov, z ktorých bude zrejmé dodržanie účelu a hospodárnosti využitia prostriedkov Podpory, najmä:Poskytovateľ je oprávnený vykonať kontrolu dodržania rozsahu, účelu a podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, ako aj kontrolu správnosti vyúčtovania a kontrolu hospodárnosti realizácie podporených projektov. Prijímateľ sa zaväzuje umožniť povereným zamestnancom Poskytovateľa výkon kontroly podľa tohto odseku.Prijímateľ je povinný do 10 dní od doručenia výzvy vrátiť na účet Poskytovateľa finančné prostriedky, ktoré neboli použité na stanovený účel, alebo boli čerpané v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy. Prijímateľ je povinný vrátiť Poskytovateľovi aj tú časť finančných prostriedkov, ktorá nebola vyčerpaná, a to ani v predĺženej lehote v zmysle čl. III ods. 2 tejto Zmluvy. Povinnosť Prijímateľa vrátiť poskytnuté finančné prostriedky sa vzťahuje aj na prípad, ak Poskytovateľ, príp. iný kontrolný orgán, zistí skutočnosť opísanú v tomto odseku z dokladov, ktoré predložil Prijímateľ podľa tejto Zmluvy.
  • text výzvy na predkladanie žiadostí o podporu projektov v roku 2014 v zmysle Dohody a tejto Zmluvy, spolu s pracovným prekladom do slovenského jazyka,
  • zápisnicu zo zasadnutia výberovej komisie, ktorá bude obsahovať najmä:vecné a finančné vyhodnotenie všetkých podporených projektov, z ktorých bude zrejmé dodržanie účelu a hospodárnosti využitia pridelených prostriedkov podľa prílohy č. 1 tejto Zmluvy,
   • zoznam oprávnených žiadateľov a ich zaradenie do jednej zo štyroch kategórií podľa čl. II ods. 4 tejto Zmluvy,
   • zoznam podporených projektov a ich rozdelenie do štyroch kategórií podľa čl. II ods. 2 tejto Zmluvy,
   • zoznam nepodporených žiadostí s odôvodnením ich zamietnutia,
   • vyčíslenie celkovej vyčerpanej sumy z poskytnutej Podpory,
  • komplexné vecné a finančné vyhodnotenie čerpania Podpory podľa čl. II ods. 2 a 3 a podľa prílohy č. 2 tejto Zmluvy,
  • oznámenie Prijímateľa o vykonaní a výsledkoch kontroly vyúčtovania Podpory a jej jednotlivých projektov, ako aj špecifikáciu miesta, kde sa nachádzajú originály dokladov o poskytnutí a čerpaní finančných prostriedkov.
 • Finančné prostriedky, ktoré Prijímateľ nevyčerpal do 31. decembra 2014 (vrátane), je povinný vrátiť na účet Poskytovateľa IBAN SK 8881800000007000457360, SWIFT SUBASKBX, variabilný symbol „900/HU/2014", a to v termíne do 31. marca 2015. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi avízo o tejto platbe.
 • Prijímateľ je povinný vyúčtovať a zaslať všetky úrokové výnosy z finančných prostriedkov Podpory na účet IBAN SK 8881800000007000457360, SWIFT SUBASKBX s uvedením variabilného symbolu „900/HU/2014". Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi avízo o tejto platbe.

Článok IV

Záverečné ustanovenia

 • Zmluvné strany sa zaväzujú maximálnou mierou spolupracovať a poskytnúť si súčinnosť za účelom naplnenia ustanovení tejto Zmluvy.
 • Zmluvné strany prehlasujú, že zmeny v údajoch zmluvných strán uvedených v preambule tejto Zmluvy si budú bezodkladne písomne aktualizovať. Prijímateľ je povinný zasielať Poskytovateľovi všetky informácie a dokumenty o zmenách, ktoré súvisia s činnosťou Prijímateľa ako oprávneného subjektu na realizáciu Dohody, s jeho štatutárnym zástupcom alebo jeho registráciou.
 • V zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov sa nedodržanie povinností Prijímateľa podľa tejto Zmluvy považuje za porušenie finančnej disciplíny a podlieha sankciám. Ustanovenia tohto zákona, ktoré upravujú nárok na náhradu škody, tým nie sú dotknuté.
 • Poskytovateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, že Prijímateľ závažne a/alebo opakovane poruší niektoré z ustanovení tejto Zmluvy, a to za podmienky, že Prijímateľ nevykoná nápravu ani po písomnej výzve Poskytovateľa. Porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za závažné najmä:
  • ak Prijímateľ použije Podporu alebo jej časť v rozpore s touto Zmluvou alebo Dohodou,
  • ak sa preukáže, že údaje v dokladoch, na základe ktorých Prijímateľ rozhodol o podpore projektu, boli nepravdivé, neúplné, zavádzajúce alebo sfalšované,
  • na základe právoplatného rozhodnutia o spáchaní trestného činu v súvislosti s realizáciou podporeného projektu.
 • Táto Zmluva sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky a súvisiacimi právnymi predpismi. Príslušným súdom na prerokovanie prípadných sporov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je súd Slovenskej republiky nachádzajúci sa v obvode sídla Poskytovateľa.
 • Zmluvné strany budú využívať všetky spôsoby vzájomnej komunikácie, vrátane e-mailovej korešpondencie, a to s cieľom operatívne a efektívne sa informovať o všetkých skutočnostiach súvisiacich s touto Zmluvou. Všetky úkony, ktoré by smerovali k zmene alebo zániku práv a povinností Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy, musia Zmluvné strany oznamovať doporučenou poštou.
 • Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom dva rovnopisy dostane Poskytovateľ a dva rovnopisy dostane Prijímateľ. Zmluvu je možné zmeniť a doplniť len po vzájomnej dohode oboch Zmluvných strán, a to formou písomných a očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
 • Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť túto Zmluvu, ako aj spôsobilosť k súvisiacim právnym úkonom, nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že Zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, bez nátlaku, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
 • Táto Zmluva je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje v centrálnom registri zmlúv. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom zverejnenia.
 • Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú dve prílohy špecifikované nižšie.

Prílohy Zmluvy:
č. 1     Vecné a finančné vyhodnotenie projektu
č. 2     Komplexné vecné a finančné vyhodnotenie čerpania Podpory

V Bratislave dňa 15. apríla 2014

 

Galavics Gézáné (rodená Gyivicsán Anna)                            RNDr. Igor Furdík
            predsedníčka správnej rady                                                 predseda
                    za Prijímateľa                                                       za Poskytovateľa